МП "Европейски Югоизток"

Софийски университет | Исторически факултет

Магистърска програма "Европейски Югоизток"

Софийски университет | Исторически факултет

За магистратурата

Магистърската програма „Европейски Югоизток“ е насочена към студенти с интерес към историята и културата на балканските народи. Програмата може да бъде стандартна – изцяло в рамките на Исторически факултет, или международна – с един семестър в чуждестранен универстет. И в двата си варианта магистратурата предлага широкопрофилна подготовка на студенти, завършили бакалавърска степен в различни хуманитарни, социални и педагогическите специалности, в областта на историята, политологията, балканските езици и култура.
В рамките на първите два семестъра студентите магистри изучават 10 задължителни дисциплини, като обучението се извършва в Историческия факултет на Софийския университет. Блокът от задължителни дисциплини включва изучаването на балкански език по избор (гръцки, турски, румънски). Студентите задължително избират и 4 избираеми дисциплини от предложените или от друга бакалавърска или магистърска програма при положение, че хорариумът и кредитите на дисциплината съвпадат.
Завършилите успешно двусеместриалната магистърска програма Европейски югоизток ще повишат квалификацията си в една област на историческото познание, която през последните десетилетия доказа своята важност. Те ще разширят знанията си в областта на теорията и историята на национализма, на международните отношения на Балканите, на специфичните особености на развитието на балканските народи. Получилите магистърска степен ще имат много по-задълбочени познания по корените на етническите конфликти, които раздират Централна и Югоизточна Европа, ще получат възможност да правят сами теренни проучвания в области с потенциално етническо или конфесионално напрежение.

Квалификационна характеристика

Магистърска програма Европейски югоизток дава възможност на своите абсолвенти да осъществят професионалната си реализация в областта на образованието, средствата за масова информация, музеите, в държавната администрация, обществени и неправителствени организации, насочени в областта на междудържавните и междуетническите взаимоотношения и др. Завършилите международната магистърска програма получават диплома на СУ заедно със специално приложение на английски език, където е описана спецификата на обучението в международния университетски консорциум.

Партньори

Международната магистърска програма Европейски Югоизток е съвместна академична Joint Degree инициатива на осем европейски университета (Университета в Грац, Университета в Регенсбург, Университета Клуж-Напока, Македонския университет в Солун, Загребския университет, Университета в Нови Сад, Университета в Любляна и Софийския университет „Св. Климент Охридски“). Целта на така създадения университетски консорциум е да се популяризира проучването на Югоизточна Европа, като се даде възможност на студентите да следват един семестър в някои от университетите партньори.

Учебни дисциплини

  • Задължителни
# Наименование Преподавател Конспект и анотация (Word/PDF)
1 Пътуване и комуникация в Източното Средиземноморие ІХ-ХІ в. проф. д.и.н. Лиляна Видинова Симеонова [Няма]
2 Църкви и религиозни групи на Бълканите: исторически аспекти и съвременно състояние проф. д.и.н. Христо Лука Матанов [Няма]
3 Личност и власт в Югоизточна Европа, ХV-ХVІІІ в. проф. д.и.н. Иван Първев / доц. д-р Мария Баръмова
4 Геополитически проблеми на Балканите ХVІ-ХІХ в. проф. д.и.н. Иван Първев / доц. д-р Мария Баръмова
5 Германските държави и Югоизточна Европа (1740-1890 г.) проф. д.и.н. Иван Първев / доц. д-р Мария Баръмова
6 Аспекти на военните конфликти на Балканите през 20 век чл. кор. проф. д.и.н. Иван Илчев
7 Балкански език Според езика Студентите избират между гръцки, румънски и турски език
8 Образът на "другия" на Балканите в ново време чл. кор. проф. д.и.н. Иван Илчев
9 Национализъм и национални идентичности в Хърватия ХVІІІ-ХІХ в. доц. д-р Наум Кайчев ??
10 Преходът на Източна Европа проф. д-р Искра Баева
11 Преддипломен магистърски семинар проф. д.и.н. Иван Първев ??
# Наименование Преподавател Конспект и анотация (PDF)
1 Латинските държави и владения на Балканите гл. ас. д-р Никола Дюлгеров
2 Византийско изкуство гл. ас. д-р Светозар Ангелов
3 Балканска етнология доц. д-р Таня Стефанова Бонева ??
4 Балкански политически елити доц. д-р Добринка Драгиева Парушева ??
5 Градоустройство, архитектура и демография на градовете на Балканите под османска власт, ХІV-ХХ в. д-р Григор Бойков
6 Балканските номади (ХІV-ХХ век) доц. д-р Светозар Ангелов
7 Протестантството на Балканите ХІХ в. проф. д-р Пламен Митев
8 Българският авторитаризъм в балканска перспектива гл. ас. д-р Владимир Станев / гл. ас. Димитър Григоров
9 Албания след Втората световна война: тоталитаризъм и преход към демокрация д-р Боби Бобев
10 Еволюция и регрес на югославската политическа система след Втората световна война д-р Христо Мишков
11 Национален въпрос - демография и етнически аспекти (Централни Балкани ХХ век) *** ??
12 Балканите в глобаната конфронтация в годините на Студената война *** ??

*

По време на третия семестър, студентите по Международна програма "Европейски Югоизток" учат в един от партньорските университетите в чужбина (Университета в Грац, Университета в Регенсбург, Университета Клуж-Напока, Македонския университет в Солун, Загребския университет, Университета в Нови Сад или Университета в Любляна), като финансирането става по линия на европейските програми за студентски академичен обмен. Езикът на обучение е местният, т.е. колегите трябва да разбират много добре немски, румънски, гръцки, сръбски, хърватски или словенски, за да бъдат пълноценни студенти в съответния чужд университет. Четвъртият семестър е предназначен за писане на дипломна работа, като научният ръководител е от Софийския университет, а консултант е преподавател от университета, където студентът е бил през третия семестър на обучението си.

Преподаватели

Магистърската програма се осъществява от висококвалифицирани преподаватели от ИФ и от други факултети на СУ „Св. Климент Охридски“, а някои предмети се преподават от хонорувани учени от системата на БАН. Част от преподавателите имат дипломатически опит в системата на Министерство на външните работи.
  • От катедра „История на Византия и балканските народи“
Име Научно направление Електронна поща Приемно време
доц. д-р Наум Кайчев

ръководител катедра

Нова и съвременна балканска история kaytchev@clio.uni-sofia.bg вторник 13-15 ч. в каб. 25 А
чл. кор. проф. д.и.н. Иван Илчев Съвременна балканска история ivan@uni-sofia.bg вторник 14-16 ч. в каб. 32
проф. д.и.н. Иван Първев Нова балканска история parvev@clio.uni-sofia.bg вторник 14-16 ч. в каб. 25 А
проф. д.и.н. Христо Матанов История на Византия; Средновековна балканска история matanov@uni-sofia.bg вторник 14-16 ч. в каб. 32
доц. д-р Мария Баръмова Нова балканска история baramova@clio.uni-sofia.bg вторник 16-18 ч. в каб. 25 А
Име Научно направление Електронна поща Факултет
проф. Искра Баева Съвременна обща история iskravbaeva@yahoo.com Исторически факултет
гл. ас. Никола Дюлгеров Средновековна обща история kolio_dulgi@hotmail.com Исторически факултет
проф. Пламен Митев Българско възраждане pdmitev@uni-sofia.bg Исторически факултет
доц. д-р Алексей Кирилов Кальонски История на Русия kalionski@yahoo.com Исторически факултет
гл. ас. д-р Светозар Ангелов Църковна иконография и стенопис *** Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Ив. Дуйчев"
д-р Григор Бойков Нова балканска история griboykov@yahoo.com Център за регионални проучвания и анализи
Име Научно направление Електронна поща Институция
д-р Боби Бобев Международни отношения на Балканите ХХ-ХХI в. bzbobevi@yahoo.co.uk Българска академия на науките
проф. д.и.н. Лиляна Симеонова История на Византия liliana_simeonova@hotmail.com Българска академия на науките
доц. д-р Добринка Парушева Модерна и съвременна история на Балканите clio_dp@yahoo.co.uk Българска академия на науките
д-р Христо Мишков Съвременна балканска история mishkov@gmail.com Българска академия на науките