МП "Дипломация и разузнаване на Балканите"

Софийски университет | Исторически факултет

Магистърска програма "Дипломация и разузнаване на Балканите"

Софийски университет | Исторически факултет

За магистратурата

Магистърската програма „Дипломация и разузнаване“ е насочена към студенти, завършили бакалавърска степен в различни хуманитарни, социални и педагогическите специалности, както и абсолвенти на военни факултети и Академията на МВР.
„Дипломация и разузнаване“ е интердисциплинарна магистърска програма, която цели да запознае студентите с взаимовръзката между дипломация и разузнаване като феномен от историята на България и на Балканите през ХVIII – XX в. Тя доразвива концепцията на популярните напоследък в САЩ и Великобритания университетски програми „Intelligence Studies“, като слага допълнителен акцент върху регионалната и националната история, пречупена през призмата на дипломацията и международните отношения.
В МП „Дипломация и разузнаване“ студентите ще се запознаят в хода на обучението си с политиката на великите сили в Югоизточна Европа, с техните специални интереси на Балканите и в България, ще научат как са се формирали информационно-разузнавателни им мрежи. Същевременно те ще узнаят как се създават службите за външно разузнаване в България след 1878 г., как са функционирали и каква е била връзката между дипломация и разузнаване и доколко това взаимодействие е било успешно.

Квалификационна характеристика

Придобиването на образователно-квалификационна степен „Магистър по история (експерт по регионални анализи)“ става след успешна защита на дипломна работа (разработена под ръководството на научен ръководител през третия семестър) пред държавна изпитна комисия. Завършилите МП „Дипломация и разузнаване“ ще могат да потърсят реализация в различни държавни, правителствени и неправителствени организации, които имат нужда от експертиза на историята и на съвременните предизвикателства пред България и пред балканския регион като цяло.

Учебни дисциплини

В рамките на два семестъра студентите изучават единадесет задължителни дисциплини. Блокът от задължителни дисциплини включва задължителен „Ситуативен семинар“ и задължителна теренна практика. ”Ситуативният семинар” ще позволи на студентите да придобият умения за геополитически и геостратегически анализ. По този начин бъдещите магистри ще могат да използват получените академични познания за създаване на специализирани компетенции. В ”Ситуативния семинар” ще бъдат канени като модератори известни експерти от различни анализационни центрове у нас и в чужбина. От избираемите дисциплини в първи и втори семестър студентите избират минимум по две от предложените четения.
  • Задължителни
# Наименование Преподавател Конспект и анотация (PDF)
1 Балканите и Източният въпрос, 1688 – 1878 г. проф. д.и.н. Иван Първев
2 Теория и технология на разузнаването и контраразузнаването проф. д-р Валери Христов
3 Руско-турските войни през ХIХ в. Дипломатически и шпионски игри проф. д-р Пламен Митев ??
4 Непрофесионалната дипломация на Балканите, ХIХ – ХХ в. чл. кор. проф. д.и.н. Иван Илчев ??
5 Разузнаването в международните отношения д-р. Стоян Стоянов
6 Дипломация преди държавност: Българи дипломати през ХIХ в. гл. ас. д-р Ваня Рачева
7 Дипломация и идеология в Югоизточна Европа, ХVI-ХVIII в. Регионални цели и механизми на влияние доц. д-р Мария Баръмова ?
8 Македония в международната дипломация, ХIХ – ХХ в. доц. д-р. Наум Кайчев
9 Охрана и разузнаване. Службите за охрана в България, 1879 – 2015 г. проф. д-р Веселин Янчев
10 Разузнаване и контраразузнаване в годините на Студената война проф. д-р Йордан Баев ?
11 Балкански измерения на българската дипломация след Втората световна война проф. д-р Евгения Калинова
12 История на специалните служби проф. д-р Стефан Симеонов ?
# Наименование Преподавател Конспект и анотация (PDF)
1 Геополитически проблеми на Балканите, ХVIII – XIX век доц. д-р Мария Баръмова ?
2 Диплоатически протокол, етикет и церемониал маг. Марина Владимирова ?
3 Малцинства и външна политика на Балканите, ХVIII – XIX век. Аспекти и акценти д-р Григор Бойков
4 Дипломацията на автономна Сърбия в контекста на отношенията с българите. гл. ас. Ваня Рачева
5 Османският шпионаж на Балканите д-р Григор Бойков ?
6 Армия и вътрешна сигурност, 1878 – 1944 г. проф. д-р Веселин Янчев
7 Икономика и дипломация на Балканите гл. ас. д-р Христо Беров ?
8 Културна дипломация на България след 1944 г. проф. д-р. Евгения Калинова

*

В първи и втори семестър студентите избират по две от предложените избираеми дисциплини. Списъкът на избираемите дисциплини се попълва всяка следваща учебна година с нови предложения и/или с текущи четения от други магистърски програми в професионално направление 2.2. История и археология.

Преподаватели

Бакалавърската програма се осъществява от висококвалифицирани преподаватели от ИФ и от други факултети на СУ „Св. Климент Охридски“, а някои предмети се преподават от хонорувани учени от системата на БАН. Част от преподавателите имат дипломатически опит в системата на Министерство на външните работи.
  • От катедра „История на Византия и балканските народи“
Име Научно направление Електронна поща Приемно време
доц. д-р Наум Кайчев

ръководител катедра

Нова и съвременна балканска история kaytchev@clio.uni-sofia.bg вторник 13-15 ч. в каб. 25 А
чл. кор. проф. д.и.н. Иван Илчев Съвременна балканска история ivan@uni-sofia.bg вторник 14-16 ч. в каб. 32
проф. д.и.н. Иван Първев Нова балканска история parvev@clio.uni-sofia.bg вторник 14-16 ч. в каб. 25 А
проф. д.и.н. Христо Матанов История на Византия; Средновековна балканска история matanov@uni-sofia.bg вторник 14-16 ч. в каб. 32
доц. д-р Мария Баръмова Нова балканска история baramova@clio.uni-sofia.bg вторник 16-18 ч. в каб. 25 А
Име Научно направление Електронна поща Приемно време
проф. д-р Пламен Митев Българско възраждане pdmitev@uni-sofia.bg Исторически факултет
проф. д-р Евгения Калинова Съвременна българска история kalinova@uni-sofia.bg Исторически факултет
проф. д-р Веселин Янчев Нова българска история vkyanchev@uni-sofia.bg Исторически факултет
д-р Григор Бойков Нова балканска история griboykov@yahoo.com Център за регионални проучвания и анализи
д-р Стоян Стоянов *** *** ***
Име Научно направление Електронна поща
Информацията ще бъде попълнена на по-късен етап.