История и геополитика на Балканите

Софийски университет | Исторически факултет

Специалност
"История и геополитика на Балканите"

Софийски университет | Исторически факултет

За специалността

Специалността „История и геополитика на Балканите“ предлага на студентите комплексна подготовка в областта на историята, политически науки и балкански езици, което им дава възможност да се реализират професионално в различни сфери на обществения, политическия, икономическия, научния и културен живот на България и в рамките на Европейския съюз.
Специалността е една от най-новите и интердисциплинарни в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Тя е създадена през 2006 г. под названието "Минало и съвремие на Югоизточна Европа", а от 2018 г. приема настоящето име „История и геополитика на Балканите“.

Прием

Желаещите да запишат специалността студенти участват в класирането с оценката от дипломата за средно образование по история и с оценката от матурата или от състезателен кандидат-студентски изпит по История на България. За повече подробности по балообразуването и за кандидатстване и подаване на документи през 2019 г. :

Видео за специалността

Учебни дисциплини

Бакалавърската степен се реализира в четири години (8 семестъра). Учебният план включва три модула – исторически, политологически и езиково-културен. Важна съставна част от учебния план са избираемите предмети, като дисциплините обхващат исторически, политологически, социални проблеми, както и някои аспекти на сигурността в балканските страни. Списъкът на избираемите дисциплини е отворен и непрекъснато се допълва и актуализира.

Преподаватели

Бакалавърската програма се осъществява от висококвалифицирани преподаватели от ИФ и от други факултети на СУ „Св. Климент Охридски“, а някои предмети се преподават от хонорувани учени от системата на БАН. Част от преподавателите имат дипломатически опит в системата на Министерство на външните работи.
  • От катедра „История на Византия и балканските народи“
Име Научно направление Електронна поща Приемно време
доц. д-р Наум Кайчев

ръководител катедра

Нова и съвременна балканска история kaytchev@clio.uni-sofia.bg вторник 13-15 ч. в каб. 25 А
чл. кор. проф. д.и.н. Иван Илчев Съвременна балканска история ivan@uni-sofia.bg вторник 14-16 ч. в каб. 32
проф. д.и.н. Иван Първев Нова балканска история parvev@clio.uni-sofia.bg вторник 14-16 ч. в каб. 25 А
проф. д.и.н. Христо Матанов История на Византия; Средновековна балканска история matanov@uni-sofia.bg вторник 14-16 ч. в каб. 32
доц. д-р Мария Баръмова Нова балканска история baramova@clio.uni-sofia.bg вторник 16-18 ч. в каб. 25 А
гл. ас. д-р Теодор Димитров История на Византия theodorr@abv.bg вторник 14-16 ч. в каб. 32
гл. ас. д-р Христо Беров Съвременна балканска история hristo.berov@gmail.com вторник 14-16 ч. в каб. 32
ас. Васко Арнаудов История на Византия arnivas63@gmail.com вторник 14-16 ч. в каб. 25 А
гл. ас. Йоанна Бенчева Средновековна балканска история joannabencheva@yahoo.com вторник 14-16 ч. в. каб 25 А
ас. Петър Добрев Съвременна балканска история pzdobrev@uni-sofia.bg вторник 14-16 ч. в каб. 32
Име Научно направление Електронна поща Факултет
гл. ас. д-р Юлия Цветкова Стара история tzvetkova@clio.uni-sofia.bg Исторически факултет
гл. ас. д-р Кирил Господинов Средновековна българска история kiril.gospodinov@gmail.com Исторически факултет
доц. д-р Светлана Иванова История на България, ХV-ХVІІ век *** Исторически факултет
доц. д-р Борис Попиванов Политология bpopivanov@phls.uni-sofia.bg Философски факултет
доц. д-р Мария Пиргова Политология mpirgovape@phls.uni-sofia.bg Философски факултет
гл. ас. Владимир Станев Нова българска история *** Исторически факултет
гл. ас. д-р Светослав Живков Нова българска история zhivkov_sv@yahoo.com Исторически факултет
проф. д-р Веселин Янчев Нова българска история vkyanchev@uni-sofia.bg Исторически факултет
проф. д-р Евгения Калинова Съвременна българска история kalinova@uni-sofia.bg Исторически факултет
доц. д-р Валери Колев Нова българска история vkkolev@uni-sofia.bg Исторически факултет
д-р Григор Бойков Нова балканска история griboykov@yahoo.com Център за регионални проучвания и анализи
гл. ас. М. Вълков Съвременна българска история *** Исторически факултет
проф. д-р Милияна Каймакамова Средновековна българска история *** Исторически факултет
проф. д-р Искра Баева Съвременна обща история baeva@clio.uni-sofia.bg Исторически факултет
доц. д-р Веселин Тепавичаров Политическа етнология vesouni@yahoo.com Исторически факултет
доц. д-р Милена Якимова Социология milena.iakimova@gmail.com Философски факултет
гл. ас. д-р Стефка Фетваджиева Съвременен български език stefka@slav.uni-sofia.bg Факултет по славянски филологии
гл. ас. Борис Стоянов История на съвременна Европа boris.stoyanov@uni-sofia.bg Исторически факултет
проф. д.и.н. Петър Ангелов Средновековна българска и балканска история *** Исторически факултет
гл. ас. Никола Дюлгеров Средновековна обща история kolio_dulgi@hotmail.com Исторически факултет
проф. д-р Пламен Митев Българско възраждане pdmitev@uni-sofia.bg Исторически факултет
проф. д-р Борислав Гаврилов Нова обща история bgavrilov@abv.bg Исторически факултет
доц. д-р Васил Пенев Политология penev@phls.uni-sofia.bg Философски факултет
доц. д-р Светослав Малинов Политология malinov@phls.uni-sofia.bg Философски факултет
Име Научно направление Електронна поща Институция
проф. д.и.н. Александър Костов Нова балканска икономическа история kostov_al@yahoo.com Българска академия на науките
д-р Боби Бобев Международни отношения на Балканите ХХ-ХХI в. bzbobevi@yahoo.co.uk Българска академия на науките
д-р Христо Мишков Съвременна балканска история mishkov@gmail.com Българска академия на науките
проф. д-р Румяна Прешленова Нова балканска история balkanistika.2011@abv.bg Българска академия на науките
проф. д.и.н. Валери Стоянов Ислямът на Балканите valeryst@ihist.bas.bg Българска академия на науките
доц. д-р Агоп Гарабедян Съвременна балканска история *** Българска академия на науките
д-р Антонина Желязкова Спешна антропология zhelyazkova@einet.bg Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия
Васил Василев Турски език *** Факултет по класически и нови филологии
Ивалина Иванова Румънски език *** Факултет по класически и нови филологии
Емилия Ценкина Гръцки език *** Факултет по класически и нови филологии

Чуждоезиково обучение

Модулът балкански език и култура предвижда избор на два от предложените три балкански езика: новогръцки, турски и румънски. Студентите по свое желание имат възможност факултативно да изучават също хърватски и сръбски език.
Greek Flag
Romanian Flag
Turkish Flag
Croatian Flag
Serbian Flag
Albanan Flag
Slovenian Flag

Педагогически модул

Студентите от специалност "История и геополитика на Балканите" могат да добавят към своя учебен план и факултативен модул "Педагогика", за придобиване на професионална квалификация "Учител по история". Избралите модула студенти е необходимо да положат всички изпити и практики, предвидени в него.
  • Задължителни
# Наименование Преподавател Конспект и анотация (PDF)
1 Психология (обща, възрастова и педагогическа). * *
2 Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда * *
3 Педагогика (теория на възпитанието и дидактика). * *
4 Методика на обучението по история * *
5 Хоспитиране * *
# Наименование Преподавател Конспект и анотация (PDF)
1 Терминологията и понятията в обучението по история. * *
2 Учебниците по българска история през Възраждането. * *
3 Учебникът по история - дидактически аспекти. * *
4 Хронологията в обучението по история и цивилизация. * *
5 Сравнителен преглед на съвременното българско историческо образование (европейски и американски модели). * *
6 Историческата география в историческото образование. * *
7 История и гражданско образование * *
8 Българско средновековие: реалност, хипотези и митологеми в учебниците по история. * *
9 Приобщаващо образование. * *
10 Емпирични методи в обучението по история. * *
11 Историческо образование и народопсихология. * *
12 История и изкуство - изображенията в обучението по история. * *
13 Гражданското образование в системата на българкското образование (1878-1944). * *
14 Урокът по история. * *

*

Студентите избират задължително две дисциплини от поредни номера 1-4 и две от 5-9. Диспицплините от 10 до 14 са допълнителни и свободноизбираеми.

Документи

Бланки на документи, съпътстващи обучението на студентите в различните образователни степени.
  • Бакалаври

Учебни екскурзии и практики

В учебния план на специалност "История и геополитика на Балканите" са предвидени четири практики, които въвеждат студентите в реалната научна работа (Въведение в академичното писане), дават им възможност за работа в дигитална среда и архив (Създаване на дигитален архив на балканските страни), а също така дават възможност за докосване до горещите политически точки (Теренна практика по спешна антропология). Дава се и възможност за опознаване на естеството на работата в някои държавни институции (Практика в държавни институции). Всяка година се провеждат учебни екскурзии в различни балкански страни.

Обучение в европейски университети по Еразъм +

Еразъм+ е програма на Европейския съюз, подкрепяща образованието и обучението на младите хора. Студентите имат възможност да учат един или два семестъра в реномирани европейски университети. Исторически факултет към момента има сключени договори за обмен на студенти с 17 държави и 50 университета – Париж, Страсбург, Бордо, Берлин, Регенсбург, Грьонинген, Мадрид, Болоня, Прага, Пилзен, Братислава, Варшава и много други. Студентите могат да учат и в редица водещи университети в Югоизточна Европа – Загреб, Любляна, Букурещ, Атина, Солун, Янина, Истанбул и др. Одобрените студенти получават месечен финансов грант за целия период на обучението си в чужбина.
Научи повече

Професионална реализация

Много от завършилите работят в Министерство на външните работи и други министерства, държавни агенции (вкл. ДАНС), неправителствени организации, чиито предмет на дейност е свързан със страните, обществата, малцинствените и религиозните групи на Балканския полуостров. Добрата езикова подготовка по редките балкански езици позволява реализация в други перспективни икономически дейности, включително туризма в различните му разновидности, както и като преводачи в различни държавни и неправителствени структури. Много от студентите, които са избрали факултативния модул за придобиване на учителска правоспособност, се реализират като преподаватели по история в сферата на средното образование, включително в елитни столични училища. След завършването на бакалавърската степен на специалността студентите могат да продължат и в по-нататъшните степени на обучение и да се реализират в научната сфера.

Магистърски програми

Като надграждане на бакалавърската специалност, катедра „История на Византия и балканските народи“ предлага две магистърски програми: „Европейски Югоизток“ (в две форми – международна и стандартна) и „Дипломация и разузнаване на Балканите“.

Докторантури

След дипломиране в магистърска програма в Софийския университет или друго учебно заведение, студентите могат да кандидатстват за място като редовни докторанти в катедра „История на Византия и балканските народи“. Като такива те се ползват от научното ръководство на специалистите от катедрата и от всички ресурси на университетски библиотеки и електронни бази данни.
  • Текущи докторанти
Име Тема на дисертационния труд Научен ръководител
Андони Андреев Всекидневният живот и печатът в Югославска Македония (1945 - средатата на 60-те години на ХХ в.) доц. д-р Наум Кайчев
Кирила Атанасова Жените от османската династия и техните вакъфи. Социална и културно-религиозна дейност на Балканите през XVI в. проф. д.и.н. Иван Първев
Милан Мераков Бежанците от Егейска Македония в Югославия (1944 – средата на 70-те години на ХХ век). доц. д-р Наум Кайчев
Калина Кирилова Византийски и османо-турски извори за ранната османска история. проф. д.и.н. Христо Матанов
Ивета Косева Далмация във венецианско-руските отношения през XVIII век. проф. д.и.н. Иван Първев

Алумни

Пълен списък на завършилите специалността по година на дипломиране
Випуск Име Дипломна работа Научен ръководител
2010 Александра Димитрова Миланова Политика на империя, дипломация на република. Османската империя и република Турция в големите европейски и световни конфликти (1853-1945). доц. Ив. Първев
2010 Б. А. Култът към водачите в българското и югославското изкуство след ВСВ: Георги Димитров и Йосиф Броз Тито гл. ас. Д. Григоров
2010 В. Т. Авторитарният режим и пропагандният образ на крал Александър Караджорджевич (1929-1934)
2010 В. П. Крайовският договор и българо-румънската размяна на население в Добруджа ст.н.с Бл. Нягулов
2010 В. Г. България и Югославия – една идеология, два режима доц. М. Груев
2010 Г. Г. Национални символи на Гърция и тяхната употреба в ежедневието ст.н.с д-р Д. Парушева
2010 Д. М. Името ми е нобелист. Орхан Памук – между политиката и литературата доц. Ив. Първев
2010 И. Л. Невъзможната гражданска нация в Босна и Херцеговина гл. ас. Д. Григоров
2010 К. Д. Християнство и ереси на Балканите през Средновековието проф. Хр. Матанов
2010 К. Г. Крайнодесните политически организации в България и Румъния в междувоенния период гл. ас. д-р Христо Беров
2010 К. З. Танзиматските реформи и преговорите за пълноправно членство в ЕС на Република Турция. Опит за сравнителна характеристика доц. Ив. Първев
2010 К. К. Преходът към демокрация в Румъния и Унгария. Опит за сравнителна характеристика (1989-1992) проф. И. Баева
2010 М. П. (Б.) Социализъм на двата дунавски бряга. Опит за сравнителна характеристика между Николае Чаушеску и Тодор Живков ст. н. с. д-р Бл. Нягулов
2010 М. П. Османското завоевание на Западните Балкани проф. Христо Матанов
2010 С. Ч. Етнически конфликти и федерализация в Република Македония след 1991 г. гл. ас. д-р Христо Беров
2010 С. С. Разширяването на НАТО на Балканите 1952/2004 г. – сравнителен анализ доц. Йордан Баев
2010 С. М. Членството на Турция в ЕС като в турското интернет пространство
Випуск Име Дипломна работа Научен ръководител
2011 А. Г. Гърция по време на хунтата (1967-1974). Образът на Гърция в Ню йорк таймс в годината на преврата.
2011 А. С. Дипломати и дипломатически мисии в Хабсбургско-османските политически отношения, 1541-1547 г.
2011 Б. Л. Национализмът в югославския футбол (80-те, нач. на 90-те год. на XX в.)
2011 В. К. Двете управляващи фамилии Краманлис и Папандреу в политическия живот на Гърция през втората половина на XX
2011 В. М. Цивилизационен сблъсък или малка „студена война“.
Статутът на турското малцинство в Гърция и мястото му в гръцко-турските отношения от Лозанския договор до 1990 г.
2011 Г. К. Международно-правни и конституционни аспекти на Кипърския въпрос след 1960 г.
2011 Г. М. Споменът на Румъния в историческата памет на преселниците от Северна Добруджа.
2011 Георги Росенов Антонов Ролята на САЩ в Кипърския въпрос (1961-1974). гл. ас. д-р Н. Кайчев
2011 Е. Р. (К.) Основни хипотези за произхода на гагаузите (критичен анализ)
2011 И. Г. От империя към Република Турция – век на реформи
2011 Л. Л. Албанските партии в политически живот на Република Македония (1900-2001) гл. ас. д-р Н. Кайчев
2011 Любомир Сергеев Николов Крайнодесни организации в Румъния (1918-1939).
2011 М. Н. Аспекти от вътрешната политика на Македония и македонизма през първите години от създаването на АСНОМ.
2011 Н. Х. Влиянието на военните в политическия живот на Турция. Промяна на баланса в гражданско-цивилните отношения в периода 1983-2007.
2011 П. Б. Гръцката позиция по североепирския въпрос (1912-1939)
2011 П. Т. Гръцката позиция по североепирския въпрос (1912-1939)
2011 С. Г. Кюрдският въпрос в Турция през втората половина на XX в.
2011 С. Х. Тургут Йозал и трансформацията в Република Турция.
2011 Т. Д. Отношенията между Гърция и ЕИО (1958-1981). гл.ас. д-р Н. Кайчев
2011 Я. Б. Албанското малцинство в Гърция и гръцко-албанските отношения 1914-1945 г.
Випуск Име Дипломна работа Научен ръководител
2012 А. К. Предпоставки за разпадането на Социалистическа федеративна република Югославия (СФРЮ).
2012 А. Д. Националният празник на Гърция – денят „Не“ (28 октомври 1940 г.)
2012 А. В. Просвещение и национализъм. Идеите на гръцките просветители в контекста на Източния въпрос 1821-1832.
2012 А. А. Външната политика на Титова Югославия -1944-1968 г.
2012 А. Х. Кемализмът – новата „държавна религия“.
2012 А. Т.
2012 А. Г. Косово като фактор за разпадането на Югославия
2012 В. А. Абдул Хамид II и краят на Танзимата.
2012 Г. Н. Балканските спасители на евреи. „Който спаси един живот, спасява цяла вселена“.
2012 Г. К. „Белите страници“ в историята. Посещението на Александър II Караджорджевич в контекста на българо-югославските отношения.
2012 Г. Б. Двустранни отношения и пропаганда. Образът на Турция в българската литература и българското кино през 50, 60-те години на XX в.
2012 Д. З. Средновековни надгробни паметници в Босна и Херцеговина (стечи).
2012 Е. С. Черната смърт: една пандемия, два отговора.
2012 Е. Ц. Словения по пътя на своята независимост.
2012 Е. Х. Цюрихско-лондонските споразумения като предпоставка за противоречие и разделение в Република Кипър.
2012 И. Б. Теории за възникване на румънската общност (историографски очерк).
2012 К. З. Националномалцинственственият проблем в Република Хърватия (1991-2005). гл. ас. д-р Наум Кайчев
2012 М. Г. Религията на ранните османци.
2012 М. Д. Формиране на албанската национална идентичност в края на XIX – нач. на XX в., социокултурни и политически аспекти.
2012 П. К. Наваринското сражение в контекста на гръцкия въпрос от 20-те години на XIX в.
2012 С. С. Ислямът в Гърция: случаят на мюсюлманското малцинство в Западна Тракия след 1923 г.
2012 С. С. Яж и пий в Константинопол! (аспекти на византийската кухня)
2012 Х. Д. Балканската война във френската преса (статии, коментари, анализи, позиции).
2012 Ю. М. София и Белград между войните. Модернизацията в културно-обществения живот в столичния град 1919-1939 г.
2012 Я. П. Императрица Теодора – воля и амбиция в сянка.
Випуск Име Дипломна работа Научен ръководител
2013 А. Т. Един невъзможен съюз: пруско-османските отношения по време на седемгодишната война (1756-1763)
2013 Б. Б. Разпадането на Югославия и Европейския съюз.
2013 Б. Р. Съветски военни мисии и специални операции на Балканите 1941-1944 г.
2013 Б. П. Заблудите на една диктатура (Румъния по време на управлението на Николае Чаушеску).
2013 В. В. Очерк върху културата на виното във Византия.
2013 Г. К. Унгарското малцинство в Румъния: съвременни аспекти.
2013 Е. Д. Жените в Османската империя през погледа на Пол Рико.
2013 З. К. Дигитални измерения на македонизма. Преглед на блогосферата на Република Македония. гл. ас. д-р Наум Кайчев
2013 И. Д. Албанските бункери.
2013 И. Т. Черна гора – утвърждаване на държавността и борба за политическа самостоятелност през XVIII-XIX в.
2013 И. С. „Шокова терапия“ на социализма. Лагерите в Белене (1949-1953;1956-1959) и Голи Оток (1949-1956).
2013 Калина Иванова Българо-югославските отношения на големия екран (60-те години на XX в).
2013 М. Й. Австро-унгария и окупацията на Босна и Херцеговина – 1878 г.
2013 М. С. Neue Slovenische Kunst –опит за рекапитулация.
2013 Н. Ж. Албанския национален въпрос.
2013 Нина Рускова Георгиева Мустафа Кемал: еволюцията на един мит.
2013 П. К. Положението на жените в Турция по време на управлението на Ататюрк.
2013 С. С. Карл II – румънският крал диктатор.
2013 С. Т. Сръбският национализъм през периода 1878-1918 г.
2013 Х. П. „Образът на турците“ в османските пропагандни брошури от XVI в.
2013 Х. Г. Отношението на ЮКП и БКП по македонския въпрос (1929-1933). гл. ас. д-р Наум Кайчев
Випуск Име Дипломна работа Научен ръководител
2014 Ангел Калинов Златков Даме Груев и сръбската пропаганда в Македония. Заложничеството на воеводата Мицко и последствията от него. гл. ас. д-р Наум Кайчев
2014 Венета Валентинова Хинковска Ислямизъм и/или кемализъм. Партията на справедливостта и развитието
2014 В. Н. (Д.) Идеологията на Алия Изедбегович и „ислямската декларация“.
2014 Д. В. Интеграцията на Северна Добруджа в границите на румънската държава 1878-1913 г.
2014 Д. К. Икономически преходи: опитът на България и Румъния (1989-1997).
2014 Д. К. Отвъд границата – „разказ“ за съдбата на българите от Западните покрайнини в рамките на Югославската държава (1919-1989).
2014 Д. Р. Църква и търговия: Балканската православна общност във Виена в контекста на хабсбургската политика 1770-1790 г.
2014 Д. Г. Българите в Албания през XX в.
2014 Д. Т. Йованка Броз – живот в сянката на Тито.
2014 Д. Б. Фортификационна система на територията на хърватските и словенските земи.
2014 Д. М. Американският фактор в Гърция (1946-1967).
2014 Й. Н. Изток и запад на една „гранична трапеза“ (XVI-XIX в.) през погледа на трима западноевропейски пътешественици.
2014 Калоян Валериев Ангелов Проблемът за автентичността на Медиоланския едикт.
2014 К. И. Документите на гръцки език, издавани от сръбската владетелска канцелария.
2014 К. А. Истанбулските кафенета на XX – XXI в. – между бунта, клюките и бизнеса. гл. ас. д-р Христо Беров
2014 Л. С. Турските атаки в Кипър от юли и август 1974 г. – поглед отвътре.
2014 М. Х. Дубровник и Черната смърт
2014 Мартина Владиславова Найденовска Точка на пречупване в Югоизточна Европа: изграждане на македонска идентичност през XX в. гл. ас. Д. Григоров
2014 М. Д. Международното признаване на Република Македония през 1991-1993 г. гл. ас. д-р Наум Кайчев
2014 М. М. Иконоборството през погледа на Теофан Изповедник и патриарх Никифор.
2014 Н. Р. Избори и избирателна система в Османската империя 1908-1914 г.
2014 Р. Б. Младежка инициатива за човешки права. „Младите“ – сръбската политика. гл. ас. Д. Григоров
2014 С. Б. Миграционни процеси на евреите в България и Гърция след Втората световна война.
2014 С. Т. Албанското обичайно право и заложниците на традицията.
2014 Ц. И. Обсадата на Сараево – човешка трагедия и национален мит.
2014 Ч. М. Крайните движения на Павелич и легионерите на Кодриану – практики и реалност на тяхната идеология и вписването им в теоретична рамка.
Випуск Име Дипломна работа Научен ръководител
2015 А. Д. Причини за влизането на Румъния в Балканския пакт от 1934 г. гл. ас. д-р Христо Беров
2015 Андони Кирилов Андреев Югославското македонско злободневие през погледа на списание „Остен“, 1971-1972; доц. д-р Н. Кайчев
2015 А. Х. Гражданите в Гръцката република на Ригас Велестинлис (в текстовете „Проглас за правата на човека“ и „Ново политическо управление“. доц. д-р Н. Кайчев
2015 А. Т. Холандският батальон и падането на Сребреница гл. ас. д-р Христо Беров
2015 Б. В. Създаването на българската болница „Евлоги Георгиев“ в Цариград в контекста на българо-турските отношения в края на XIX и началото на XX. доц. дин Иван Първев
2015 В. А. Независимостта на Косово и Република Македония; доц. д-р Н. Кайчев
2015 В. Х. Между filmske trake и властта. Опит за сравнение на кинематографичните процеси в България и Югославия (1944-1948) проф. д.и.н. Ив. Илчев
2015 В. Н. Възкачването на ранновизантийския император на трона. Церемониални аспекти.
2015 В. И. Ранният македонизъм и националните идеи на Георги Пулевски след Берлинския конгрес. доц. д-р Н. Кайчев
2015 Г. С. Възродителният процес“ и „Голямата екскурзия“ в центъра на българо-турските отношения (1984-1989). доц. д-р Н. Кайчев
2015 Д. А. От надеждата до непостижимата мечта. Идеята за Южнославянска федерация в Балканския Югоизток (ноември 1944 – февруари 1945 г.). Причини за неуспеха. гл. ас. д-р Христо Беров
2015 Д. П. Балканските представители на Берлинския конгрес. гл. ас. д-р М. Баръмова
2015 З. А. Лаицизмът – основен камък в революцията на Мустафа Кемал Ататюрк. гл. ас. д-р Христо Беров
2015 И. И. Балканската политика на генерал Йоанис Метаксас: гръцко-българските и гръцко-турските отношения в периода 1936-1938 г. гл. ас. д-р Христо Беров
2015 К. Г.а Политическото и национално развитие на Венко Марковски между София и Скопие.; доц. д-р Н. Кайчев
2015 М. П. Конституциите на Румъния, Сърбия и България XIX в.: Сравнителен анализ. гл. ас. д-р Христо Беров
2015 М. И. Два атонски манастира през Средновековието. Хилендар и Есфигмен – основаване, развитие и взаимоотношения. ас. Й. Бенчева
2015 М. Н. Италианската външна политика в годините на Източната криза, 1875-1878 г. гл. ас. д-р М. Баръмова
2015 Н. К. Кипърският въпрос, 1960-1974 г. гл. ас. д-р Христо Беров
2015 Р. Т. Отношенията между България и княжество Рашка през IX и началото на X в. проф. д.и.н. Хр. Матанов
2015 С. Г. Сръбската хегемония в областта Македония през втората четвърт на XIV в. проф. д.и.н. Хр. Матанов
Випуск Име Дипломна работа Научен ръководител
2016 В. Н. „Гръцко-турският конфликт от 1919-1922 г. с акцент върху гръцката страна“. гл. ас. д-р Христо Беров
2016 Даяна Пламенова Христова „Военният преврат от 1980 г. в Република Турция – взаимодействие и конфликти между политическата власт и военните“. гл. ас. д-р Христо Беров
2016 Денис Костов Костов „Организации и структура на съвременните каракачански общности в Гърция и България“. доц. д-р Наум Кайчев
2016 Д. Т. „Модели, учения и теории за държавата в българската (Търновска) и сръбската (1869 г.) конституции“. гл. ас. д-р Христо Беров
2016 Л. Г. „Убийството на журналиста Стефан Михайляну и българо-румънските отношения в началото на ХХ век“. доц. д-р Наум Кайчев
2016 М. В. „Вътрешна политика на Елефтериос Венизелос до Балканските войни“. гл. ас. д-р Христо Беров
2016 М. И. „НАТО и конфликтът в Босна и Херцеговина 1992-1995 г.: Операция „Преднамерена сила". доц. д-р Наум Кайчев
2016 П. К. „Хитлеровите мюсюлмански СС дивизии на Балканите“ гл. ас. д-р Христо Беров
2016 Радослав Куманов Куманов „Образът на съседа през погледа на вестник „Нова Македония“ (1972-1973)“. доц. д-р Наум Кайчев
2016 С. Д. „Византия и Първият кръстоносен поход“. гл. ас. д-р Теодор Димитров
2016 С. К. „Българското малцинство в Западните покрайнини след 1990 г.“ доц. д-р Наум Кайчев
2016 С. Т. „Британските интереси в Източното Средиземноморие: Кипър (1878-1923)“. гл. ас. д-р Христо Беров
2016 С. Д. „Византия и Вторият кръстоносен поход“ гл. ас. д-р Теодор Димитров
2016 Т. И. „От Карл Детроа до Мехмед Али паша. Интригуващата кариера на един германец на османска служба през XIX в.“ доц. д.и.н. Иван Първев
Випуск Име Дипломна работа Научен ръководител
2017 А. Ч. Връзката между неосоманизма и ислямизма в Република Турция в началото на ХХІ век ***
2017 Боряна Христова Ангелова Бенямин Калай – политическа дейност. Реформи в Босна и Херцеговина. ***
2017 В. И. Церемониалът във византийския двор по време на управлението на Константин VІІ Багренородни. ***
2017 В. С. Презвитер Арий (ок. 280-336 г.): опит за интелектуална биография ***
2017 Д. Г. Остров Крит в гръцко-турските отношения 1878-1913 г. ***
2017 Е. В. Албанската вендета след 90-те години на ХХ век ***
2017 Ивайло Арбалиев Лустрацията в Република Македония и случаят Божин Павловски доц. д-р Наум Кайчев
2017 И. Л. Участието на германци, англичани и американци в Гръцката война за независимост. ***
2017 И. К. Здравни институции и народна медицина в Османската империя – ХV-ХІХ век ***
2017 Й. А. Проблеми в Кемалистка Турция. Образователните реформи на Ататюрк – аспекти на женското образование ***
2017 М. И. Добруджанският въпрос в отношенията между България и Румъния 1919-1940 г. ***
2017 Н. Д. Реформите и „европеизирането“ на Османската империя през ХІХ век, отразени в пътеписите на Джорджина Макензи и Аделина Ърби „Пътувания из славянските провинции на Европейска Турция“ ***
2017 Никола Димитров Димитров Спорът за името на (бивша югославска) Република Македония в контекста на гръцко-македонските отношения доц. д-р Наум Кайчев
2017 Павел Евгениев Василев Тайните служби в Югославска Македония и случаят Йован Котески доц. д-р Наум Кайчев
2017 Петя Димитрова Павлова Косово в годините на Първата световна война ***
2017 С. В. Ролята на военните в политическия живот на Република Турция (1960-1980 г.). ***
2017 С. И. Династическият въпрос в Сърбия и Румъния през ХІХ век. Сравнителен анализ. ***
Випуск Име Дипломна работа Научен ръководител
2018 Габриела Михайлова Драганова Кипърският въпрос (1955-1960). Намесата на Гърция и Туррция – външна политика и дипломация. ***
2018 Доника Николаева Цановска Безистените като социален център на града. ***
2018 Елена Кирилова Георгиева Социални аспекти на Гражданската война в Гърция. ***
2018 Златина Викторова Коцева Първата кралска двойка в Гърция: Отон и Амалия. ***
2018 Катерина Емилова Каменова Еманципацията на жените в раннорепубликанското турско общество. ***
2018 Кристина Красимирова Гелева Разпространението на тютюна в Османската империя от края на ХVI до средата на XIX в. ***
2018 Никол Маринова Маринова Мюсюлманските общности в Западните Балкани: албанският случай и мястото на дервишкия орден Бекташия в миналото и съвременността. ***
2018 Стиляна Димитрова Механджийска Робските пазари в Османската империя и мястото на циганския етнос в тях. ***
2018 Елисавета Тодорова Тошева Войнишкото въоръжение във византийските стратегикони IX–X век. ***
2018 Магдалена Тодорова Георгиева Отношението към животните в Османската империя. ***
2018 Владимир Ивов Тошев Развитие на аграрния сектор в турската икономика 1960-1980 г. ***
2018 Стефани Огнянова Тончеклиева Евроинтеграцията на Сърбия и българския интерес. гл. ас. Христо Беров

*

Алумни студентите, желаещи техните лични и фамилни имена да бъдат изписани изцяло, е необходимо да попълнят съгласие, разрешаващо ни съгласно GDRP да ги добавим. Съгласието можете да изтеглите в Word или PDF, като освен по стандартния начин (попълване, печат, подписване, сканиране и изпращане) бланките могат да бъдат подписани и цифрово.