private

Спешна антропология на Балканите

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра “История на Византия и балканските народи”

ПРОГРАМА
По

СПЕШНА АНТРОПОЛОГИЯ

ОКС: бакалавър
Специалност: Специалност “Минало и съвремие на Югоизточна Европа”
Форма на обучение: редовна
Хорариум: 30 часа
кредити: 1
Вид дисциплина: избираема
Лектор: Антонина Желязкова

Анотация

Лекционният курс има две основни цели:

 • 1. Да запознае студентите с една нова възможност за изследователска реализация чрез прилагане на интердисциплинарната методика на спешната антропология. Названието антропология е условно, тъй като изисква широка и задълбочена историческа подготовка, висока обща култура, която предполага познания за Балканския регион включително в областта на социологията, политологията, икономиката, етнологията, екологията, лингвистиката. Методиката е извънредно ефективна и резултатна в екстремни и кризисни периоди и региони. Позволява бързо проникване в общества и групи, намиращи се в сложни ситуации и предполага подготовката на експресни аналитични и прогностични изследователски резултати. Основна характеристика на спешната антропология е нейната динамика, което я превръща в адекватен на времето модерен научен подход и привлекателна възможност за академична реализация на млади високообразовани хора.
 • 2. Да запознае студентите с конкретни балкански казуси, изследвани чрез метода на спешната антропология.

Теми 

 1. Спешната антропология – изследователски метод на кризата:
  описание, методика, методология, инструментариум, хронология–6 часа
 2. Мястото на спешната антропология сред основните антропологически школи – 4 часа
 3. Съставяне на екипите и предварителна подготовка – тежестта на историческото знаание – 2 часа
 4. Етични проблеми на теренния изследовател – 2 часа
 5. Обобщаване на теренните материали, подготовка на аналитични и прогностични текстове – 6 часа
 6. Конкретни казуси – особеният случай на Босна, ситуацията в Косово, навлизане на радикалния ислям в Санджак, мултиетничност в Македония – 10 часа 

Литература

 • 1.Verdery,K.What Was Socialism and What Comes Next?, Princeton Univercity Press, Princeton, 1996
 • 2.Verdery, K. National Ideology under Socialism: Identity and Cultural Politics in Ceausescu`s Romania, University of California Press, 1991
 • 3.Кл. ЛБеви-Строс, Структурална антропология ІІ, ИК „Хр.Ботев“, София, 1995
 • 4.Малиновски, Бр. Функционална теорияза културата. В: АВС на етнологията. Т.І., Университетско издателство, София, 1992
 • 5.Нации и национализъм от 1780 до днес. Ерик Хобсбаум, София1996
 • 6.Нации и национализъм. Ърнест Гелнър, София, 1999
 • 7.Националната идентичност. Антъни Смит, София, 2000
 • 8.Съдбата на мюсюлманските общности на Балканите. Т.1. Мюсюлманските общности на Балканите и в България. Съст. А.Желязкова. София, 1997
 • 9.Съдбата на мюсюлманските общности на Балканите. Т.3. Между адаптацията и носталгията. Българските турци в Турция. Съст. А.Желязкова. София, 1998 г.
 • 10.Съдбата на мюсюлманските общности на Балканите Т. 4. Ислям и култура. Съст. Галина Лозанова, Любомир Миков. София, 1999 г.
 • 11.Съдбата на мюсюлманските общности на Балканите Т. 5. Албания и албанските индентичности. Съст. Антонина Желязкова. София, 2000 г.
 • 12.Съдбата на мюсюлманските общности на Балканите Т.6. “Особеният случай” Босна. Съст.А.Желязкова. София, 2000
 • A.Zhelyazkova. The Penetration and Adaptation of Islam in Bosnia from the Fifteenth to the Nineteenth Century, Journal of Islamic Studies 5:2, 1994, pp. 187-208, Oxford University Press
 • A.Zhelyazkova. Le Macedoine et le Kosovo apres les operations militaires, Ethnologie francaise, XXX, 2000,3, p.499-507
 • The Ottomans and the Balkans. A Discussion of Historiography, ed. By Fikret Adanir and Suraiya Faroqhi, Brill, Leiden-Boston-Koln, 2002
 • А.Желязкова. Спешна антропология: Албанският национален въпрос и Балканите, IMIR, София, 2001
 • А. Желязкова. Спешна антропология: Албански перспективи, IMIR, София, 2003
 • А.Желязкова. Спешна антропология, т.3, Проблеми на мултиетничността в ЗападнитеБбалкани, IMIR, София, 2004

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история