theory-of-international-relations

Модул политология Теория на международните отношения

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра “История на Византия и балканските народи”

ПРОГРАМА
по
Теория на международните отношения

ОКС: бакалавър
Специалност: “Минало и съвремие на Югоизточна Европа”
Форма на обучение: редовна
Хорариум: 30 часа
кредити: 4,5
Вид дисциплина: задължителна
Лектор: доц. д-р Огнян Минчев

Анотация

Целта на този курс е да запознае студентите с основните понятия, концепции, актьори и процеси в сферата на международните отношения. Акцентът ще бъде поставен върху съвременните проблеми и процеси, както и върху най-значимите направления в теорията на международните отношения. Специално внимание ще бъде обърнато и на специфичната методология на външнополитическия анализ. Крайната цел е студентите да придобият достатъчно начални емпирични, теоретични и методологически познания, които да послужат за основа на последващо по-специализирано изучаване на различни аспекти от съвременните международни отношения: международната сигурност, европейската интеграция, международната политикономия, международните организации и пр.

Теми

 • 1. Възникване на дисциплината „Теория на международните отношения“. Основни направления на теоретичния дебат: реализъм и либерализъм, конституиращи (нормативни) и дескриптивни теории. Лявата традиция – марксизъм, теории за зависимостта.
 • 2. Възникване и развитие глобалната система на международните отношения. Суверенитет, баланс на силите, империализъм.
 • 3. Криза на системата на международните отношения в началото на XX век. Възникване и дезинтеграция на Версайската система.
 • 4. Международната система през периода на Студената война. Двуполюсният модел и доктрината за сдържането, деколонизация и фрагментация на международната система
 • 5. Дезинтеграция на биполярната международна система – фактори, етапи, резултати. Развитие на системата за сигурност в Европа през 90-те год. на XX век.
 • 6. Нивата на анализ в ТМО. Основни теми в анализа на ниво индивид, държава, система.
 • 7. Реализъм. Националният интерес разбиран като сила – основен фактор в международните отношения. Проблемът с дефинирането и измерването на силата. Концепцията за баланс на силите – специфика на различните конфигурации.
 • 8. Неолиберализъм – транснационализъм и взаимозависимост. Социологическо, икономическо и институционално направление. Хипотезата за демократичния мир.
 • 9. Рационализъм. (Английска Школа). Международен ред и международно общество. Проблемът за етиката в международните отношения. Проблемът за интервенцията.
 • 10. Неореализъм. Проблемът „Субект – Структура“. Композиция и функциониране на международната система според неореализма. Специфичната роля на структурата на международната система.
 • 11. Основни теми в международната политикономия – глобализация и специализация, проблемите по оста Север – Юг, влиянието на мултинационалните корпорации, ролята на енергийния сектор.
 • 12. Национализъм и национална държава в ТМО. възникване на модерната държава, концепция за суверенитета. Атрибути на държавата. Роля на държавата в международната система. Будещето на националната държава -проблема за натискът от вън (интеграция) и отвътре (регионализация). Конкурентни определения за нацията. Същност и употреби на национализма.
 • 13. Международното право в ТМО. Произход и развитие на международното право. Източници на международното право, прилагане на нормите.
 • 14. Международни организации – видове, обхват, роли и функции.
 • 15. Проблемът за сигурността в ТМО. Национална сигурност – дефиниции и сектори на сигурността. Дилема на сигурността. Заплахи и уязвимости.
 • 16. Силова политика – същност, приложение, проблеми. Роля на оръжията за масово унищожение. Ядреното възпиране и доктрината за гарантираното взаимно унищожение.
 • 17. Геополитика. Класически и съвременни теоретични модели. Основни елементи на геополитическия анализ – географски и демографски фактор. Темата за ресурсите и комуникациите.
 • 18. Глобализация и регионализъм – съвременни измерения на сигурността, суверенитета, правата на човека, икономиката, околната среда.

Литература

 • Дохърти, Дж. и Пфалцграф, Р. Теории за международните отношения, 2004 Атика, София
 • Най, Дж. Международният конфликт. Теория и история, 1998, София
 • Baylis, J. & Smith, S. The globalization of world politics, 2005, Oxford Univ. Press
 • Rourke, J. & Boyer, M. World Politics, 2002, McGraw-Hill, USA
 • Гилпин, Р. Глобална политикономия, 2003. Дамян Яков, София
 • Европа от А до Я, 1999, София
 • Тодоров, В. Етнос, нация, национализъм, 2000, Парадигма, София.
 • Buzan, B. People States and Fear, 1991, Billing and Sons, Worcester
 • Luard, E. Basic Texts in International Relations, 1992, McMillan Press, London
 • Александров, Е. Теория на международните отношения, 2001, ИК Интела, София.
 • Алтермат, Урс Етнонационализмът е Европа, 1998, ГАЛ-ИКО, София.
 • Бауман, 3. Глобализацията. Последиците за човека, 1999, Лик, София.
 • Гелнър, Ърн. Нации и национализъм, 1999, Панорама, София.
 • Гър Т. Народи срешу държави, 2002, Военно издателство, София
 • Дюфур, Ж.. Войната през XX век, 1999, АИ Проф. Марин Дринов, София.
 • Карастоянов, Ст. Политическа география. Геополитика. Геостратегия., 1997, УИ Св. КЛ. Охридски, София.
 • Стефанов, Г. Външна политика. Дипломация, 1994, Албатрос, София.
 • Стефанов, Г. Международната сигурност, 1997, Сиела, София
 • Стефанов, Г. Теория на международните отношения, 1997, Сиела, София
 • Тофлър, А. Третата вълна, 1991, П. К. Яворов, София
 • Устав на ООН. Статут на Международния Съд, 1985, Наука и изкуство, София
 • Чуков, Вл. Външна политика и идеи, 1999, Парадигма, София.
 • Archer, C. International Organizations, 1995, Routledge, New York.
 • Balaam, D. & Veseth, M. Introduction to International Political Economy. 2001, Prentice-Hall, New Jersey.
 • Booth, K. & Smith, S. (Eds.) International Theory: Positivism and Beyond, 1996, Cambridge University Press.
 • Burchill, S. & Linklater, A.(eds) Theories of International Relations, 1996, Macmillan Press, London
 • Buzan, B. (et al) Security: A New Framework For Analysis, 1998, Lynn Rienner Publ., London. .
 • Held, D. & McGrew, A. Global Transformation Reader, 2000, Blackwell Publishers Ltd, Cambridge.
 • Keohane, R. & Nye, J. Power and Interdependence, 1977 Little, Brown & Co., Boston
 • Lake, D. & Frieden, J. International Political Economy, 2000, St. Martin’s, Boston.
 • Little, R. & Smith, M. (eds) Perspectives on World Politics, 1994, Routledge, London.
 • Morgenthau, H. Politics Among Nations. 1993, McGraw-Hill, New York.
 • Waltz, K. Theory of International Politics. 1979, McGraw-Hill, New York.
 • Waltz, K. Man the State and War, 1959, Columbia Univ. Press, New York.
 • Wight, M. Power Politics, 1999, Leichester Univ. Press.

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история