theory-and-criticism-of-political-ideology

Модул политология ТЕОРИЯ И КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИДЕОЛОГИИ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра “История на Византия и балканските народи”

ПРОГРАМА
по
ТЕОРИЯ И КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИДЕОЛОГИИ

ОКС: бакалавър
Специалност: “Минало и съвремие на Югоизточна Европа”
Форма на обучение: редовна
Хорариум: 60 часа; 2+2
кредити: 5
Вид дисциплина: задължителна
Лектор: доц. д-р Васил Пенев

Анотация

Системата от курсове по политически идеологии има интердисциплинарен характер. От различни сфери на хуманитаристиката, и в частност политологията се разглеждат отделни, основни аспекти, които въздействат на формирането на общественото мнение, функционират като политически идеологии, влияят на политическото пространство. Тези знания са необходими за студентите, за да им създадат афинитет към анализаторска и изследователска дейност в областта на политическото обществено съзнание. В този контекст се разглежда теорията на идеологическото мислене, корените му в различни форми на световните религии и етически учения, основните направления на развитието на идеологиите през XIX, XX век и определящи значимите политически действия в днешния свят.
Целта на курсовете е да даде онези базови знания по разнообразните форми на идеологическо съзнание, без които е невъзможно ефикасно да се упражнява професията на политолога. Чрез теоретичното си познание и практически средства студентът, завършил системата от курсове ще има добра ориентация в идеологическото и политическото пространство и подходи за техния анализ, независимо дали се реализира в системата на образованието, в политиката или в медийната среда.

Теми

Част I

 • 1. Понятие за политическо, за просвещение и за модерност.
 • 2. Източници на идеологиите. Философското съмнение от Фр. Бейкън до XX век.
 • 3. Френската революция от 1789 г. Структурирането и секуларизирането на идейното и политическото пространство на съвременността.
 • 4. Дефиниции за политическа идеология. Структура и функции.
 • 5. Въздействие на идеологиите. Роля на символиката.
 • 6. Религия и идеология. Световните религии: Христианство, Юдаизъм, Ислям, Будизъм, Хиндуизъм, Даоизъм и Конфуцианство, Шинтуизъм .

Част II

 • 1. ЛИБЕРАЛИЗЪМ
 • 2. КОНСЕРВАТИЗЪМ
 • 3. СОЦИАЛИЗЪМ
 • 4. КОМУНИЗЪМ
 • 5. НАЦИОНАЛИЗЪМ
 • 6. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛИЗЪМ
 • 7. АМЕРИКАНСКАТА МЕЧТА
 • 8. ЕВРОПЕЙСКАТА ИДЕЯ
 • 9. РУСКАТА ИДЕЯ
 • 10. АНАРХИЗЪМ И ЕТАТИЗЪМ
 • 11. НИХИЛИЗЪМ

Част III

 • 1. Фашизъм, Националсоциализъм
 • 2. Антисемитизъм и ционизъм
 • 3. Расизъм
 • 4. Елитизъм
 • 5. Развитие на Западния марксизъм / Франкфуртската школа
 • 6. Селски идеологии, Аграризъм, Популизъм
 • 7. Тиермондизмът, Идеологиите на Третия свят
 • 8. Ейджизъм
 • 9. Феминизъм
 • 10. Идеологията на 1968 г. /идеологическата роля на Поп и Коск -музиката…
 • 11. Милитаризъм / Пацифизъм
 • 12. Грийнизъм – идеологията на Зелените и Екологистите
 • 13. Антиглобализъм и Алтер-глобализъм
 • 14. Ксенофобия
 • 15. Постмодернизъм

Част IV

 • 1. Политическите идеологии в БЪЛГАРИЯ (от Паисий до XXI век.)
 • 2. От отец Паисий до идеите за съвременна българска държава. Паисий, Раковски, Ботев и Левски. Българското съчетание на либерализъм и национализъм.
 • 3. Наченките на консерватизма у нас. Цариградския кръг.
 • 4. Либерали и консерватори при създаването на Ш-тата българска държава. (П.Славейков, П. Каравелов, Др. Цанков и А. Богориди, Ст. Чомаков, Г. Кръстевич, Тодор Икономов)
 • 5. Създаване на социална българска левица. (Д. Благоев и Я. Сакъзов).
 • 6. Болшевизация на част от левицата (Г. Димитров и В. Коларов).
 • 7. Българския аграрен и ляв популизъм (Ал. Стамболийски и неговите адепти).
 • 8. Центристите: От В. Радославов, К. Стоилов и К. Величков до Ал. Малинов, Н. Мушанов, Ст. Мошанов. Позициите на демократичната българска общественост през 11-та Световна Война.
 • 9. Борис III и по-десните: Ал. Цанков, Б. Филов
 • 10. Българските националистически организации през 30-те и 40-те години: Ратници, Легионери, Отец-Паисиевци, Бранници…
 • 11. Съветизация на българската политическа система в края на 40-те години: Опити за опозиция: Н. Петков и Тр. Костов.
 • 12. Еволюция в мисленето на екипите на Т. Живков и в общественото мнение от 60-те до края 80-те години.
 • 13. Новите конфигурации на политическо мислене и партийното пространство след 1989 г.

Литература

 • Бентон, Филип, „Консерватизмът“, изд. Панорама, С, 1992 г.
 • Грей, Джон, „Либерализмът“, С, изд. Народна Култура, 1991 г.
 • Джонсън, Пол, „Съвременността“, Унив. Изд. „Св Кл. Охридски“, С, 1992 г.
 • Дюверже, Морис, „Социология на политиката“, изд. Кама, С, 1999г.
 • Енциклопедия на политическата мисъл, сб. под ред. на Базил Блекуел, изд.Центъра за изследване на демокрацията и ЛИК, С, 1997 г. (Оригиналът на книгата е на английски: The Blackwell Encilopedia of…, 1987 r., Преведена е и на френски език като Dictionnaire de la pensee politique, Hatier, P., 1989 r.).
 • Жечев, Тончо, „Българският Великден или страстите български“, изд. Хр. Г. Данов, Пловдив, 1985 г.
 • l/Humanite a la recherche de Dieu, изд. Watchtower Bible…,
  Brooklyn, New York, 1990 г. (Книгата съществува на английски, италиански и др. езици.)
 • сп. Панорама, С, всички броеве от 1992 и 1993 г.
 • Пенев, Васил, „Идеологическото пространство в България“, сп. Избор, кн. 3,4 стр.7-12, С, 1991 г.
 • Пенев, Васил, „Политическата система на Дания“, изд. Парадигма, С, 2004 г.
 • Пенев, Васил, Политическата система на България – състояние, проблеми, перспективи“, сп. Ново време, стр. 45-51 , бр. 3, 2005 г.
 • Семов, Минчо, „Теория на политиката“, изд. София-Р, С, 2000 г.
 • Тодоров, Антоний, „Модерната политическа мисъл“, изд. НБУ и Планета-3, С, 2001 г.

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история