mqsto

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия
Приемно време:
сряда 14.00-16.00 в каб. 32

Телефон: 9308/ 378
E-mail: theodorr@abv.bg

Адрес: Исторически факултет
бул. „Цар Освободител” 15
1504 София

Биографични данни

Роден на 6 октомври 1983 г. в гр. Враца

2002 г. завършва Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ”

2008 г. магистър в програмата „Европейски Югоизток” към ИФ

2009 г. редовен докторант към катедра „История на Византия и балканските народи”

2011 г. асистент по история на Византия към катедра „История на Византия и балканските народи”

2012 г. доктор по история


Научни интереси

Ролята на чумните пандемии в развитието на ранновизантийското общество, византийски церемониал и идеология, история на византийските институции, идеологически взаимодействия между Византия и Сасанидски Иран.

Избрани публикации

  • Наблюдения върху генезиса на византино-персийската политическа симбиоза. –Във: Византия в собствените и очи и в очите на другите. Състав. В. Вачкова, Цв.Степанов, А. Миланова. София, 2007, с. 59-77.
  • Le traite imaginairé (some observations on the origin of Byzantine-Persian political symbiosis). – Archaeologia Bulgarica, XI, 2007, 2, pp. 31-43.
  • Образът на гърците в творчеството на Петко Рачев Славейков. – История, 5/6, 2007, с. 13-23.
  • Стратегия на оцеляването (наблюдения върху развитието на ромейската  политическа теория в епохата на Ираклий). – В: Omnia vincit amor. Юбилеен сборник на НГДЕК в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова. Състав. В. Вачкова и Цв. Степанов. София, 2008, с. 247-267.
  • Нищета, плъхове и чума (Към въпроса за санитарно-хигиенните условия в жилищата на ранновизантийския градски плебс). – Минало, 4, 2009, с. 48-56.
  • Някои бележки върху диаболизацията на Мехмед ІІ Фатих в „Турко-византийската история” на Дука от Фокея. – Анамнеза, 12, 2011, с. 57-77
  • QERAPEIA KAI PAIDEIA (Бележки върху един аспект от интерпретацията на „Юстиниановата чума” във Византия). – В: Годишник Collegium Historicum, Т. 1. София, 2011, с. 375-383.

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история