political-ideas-of-the-xx-century

Модул политология Политически идеи на XX век

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра “История на Византия и балканските народи”

ПРОГРАМА
по
Политически идеи на XX век

ОКС: бакалавър
Специалност: “Минало и съвремие на Югоизточна Европа”
Форма на обучение: редовна
Хорариум: 30 часа; 2+0
кредити: 4
Вид дисциплина: задължителна
Лектор: проф.д.п.н. Димитър Иванов

Анотация

В сравнителен и исторически план чрез анализ на класически за политическата наука произведения се разкриват нейни основни категории като политика, държава, власт, суверенитет, справедливост, демокрация, авторитет, лидерство и други. Любопитството кой кога и как е изказал дадена политическа идея, каква концепция е създал и каква е била нейната съдба е условие за по-дълбоко вникване в същността на политическите процеси. Освен това историята на политическите идеи показва взаимодействието на политическото съзнание в най-чистия му вид на научна теория с останалите форми на обществено самосъзнание като философия, право, етика и религия.

Теми

 1. Железният закон за олигархията на Роберт Михелс. Организационни фактори за господство на елита. Особености на политическата борба. Психологически причини за
  лидерството. Интелектуални основания на олигархията. Социализмът като административен проблем. Харизматичният лидер и демокрацията.
 2. Макс Вебер за авторитета, властта и политиката. Вебер като теоретик на буржоазната политика. Европейският либерализъм и свободата. Отрицание на социализма. Три типа авторитет. Власт, сила и национална държава. Германия като „махтщаат“.
 3. Веберовата теория за бюрокрацията. Бюрокрацията като тип административна организация. Граници на бюрократичната рационалност. Разлика между чиновника и политика. Парламент, масова демокрация и елити. Плебисцитна лидерска демокрация.
 4. Поведенческата парадигма на Бетли и Труман. Процесуален анализ. Политически групи и политически процес. Държавата като баланс на груповия натиск. Допирателни отношения и асоциации.
 5. Харолд Ласуел – кой какво кога и как получава. Ценностен подход към политиката. Критерии за елит -уважение, доходи и безопастност. Фактори на ценностното разпределение. Методи и средства на политиката – символи, насилие, блага и действия.
  Политически резултати. Политическата власт.
 6. Демократичният модел на Йозеф Шумпетер. Иновация и предприемач. Аристократично и буржоазно общество. Може ли капитализмът да оцелее, а социализмът да работи. Класическата доктрина за демокрация. Демокрацията като
  метод. Политическо лидерство. Условия за успех на демократическия метод.
 7. Пътят към робството на Хридрих фон Хайек. Индивидуализъм и колективизъм. Неизбежно ли е планирането. Социалното планиране -демокрация или диктатура. Законност или целесъобразност. Икономически основи на тоталитаризма. Най-лошите се издигат. Край на истината.
 8. Отвореното общество на Карл Попър. Критика на историцизма. Тоталитарното проклятие на Платон. Утопично инженерство. Затворено и отворено общество. Хегелианството като ренесанс на трибализма. Национализмът и етатизмът – източници на тоталитаризъм. Слабости на марксовия метод и импотентност на политиката. Правила на демокрацията и социално инженерство.
 9. Комуникативната политическа теория на Хана Аренд. Комуникативен модел на социалното действие. Труд, работа и действие. Частна и публична сфера. Политиката като общуване. Разлика между власт и насилие. Пряката демокрация.
 10. Хана Аренд за тоталитаризма. Безкласово общество. Масови организации на атомизирани индивиди. Тоталитарната пропаганда – индоктринация, терор и пророчество. Тоталитарната организация – фронтови обединения, лидерство и двойнствена структура. Тоталитарен и авторитарен режим. Тайна полиция. Тотално господство.
 11. Чистата теория за политиката на Бертранд дьо Жувенел. Особености на политическата теория. „Подбудата-отговор“ като главен проблем на политиката. Специфика на политическото действие. Политиката като вземане на решения. Мит за разрешение на проблемите.
 12. Структурният функционализъм на Токът Парсънз. Интеграция на обществената система. Ценности и норми. Социализация и социален контрол. Паралелизъм на икономика и политика. Негативни и позитивни санкции. Властта като обощено
  средство. Легитимен авторитет.
 13. Политическият плурализъм на Робърт Дал. Елитарно -плуралистки спор в американската политология. Плуралистки метод. Определение на властта. Политически дневен ред. Политиката като вземане на решения. Критерии на демократичния политически процес. Полиархията като демократична форма.

Литература

 • Sabine. G.H. A History of Political Theory, London. 1968
 • International Encyclopaedia of Social Sciences, London, 1968
 • Иванов, Д. Американското понятие за власт, София, 1999

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история