political-and-ethnic-problems-of-contemporary-romania

Модул политология Политически и етнически проблеми на съвременна Румъния

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра “История на Византия и балканските народи”

ПРОГРАМА
по
Политически и етнически проблеми на съвременна Румъния

ОКС: бакалавър
Специалност: Минало и съвремие на Югоизточна Европа
Форма на обучение: редовна
Хорариум: 30 часа 2+0
кредити: 4
Вид дисциплина: задължителна
Лектор: ст.н.с. II ст. дин Благовест Нягулов

Анотация

Лекционният курс има за цел да представи и да дискутира основната проблематика, свързана с текущото политическо и етнополитическо развитие на Румъния след драматичното падане на комунистическия режим в страната в края на 1989 г. На фона на историческото наследство и в сравнителен контекст ще бъдат анализирани промените в политическата система в хода на румънския преход към демокрация, конструирането на новата политическа сцена, главните аспекти на румънската вътрешна и външна политика, въздействието на политическите фактори върху икономическите и социалните проблеми на прехода, политическите употреби на миналото. Етническата проблематика на румънския преход ще бъде осветлена също в сравнителен план с оглед проявите на национализъм сред етническите румънци и малцинствата, процесите на етническо “възраждане” и междуетническите конфликти, спецификите в държавната малцинствена политика и формите на участие на малцинствата в политическия живот, поведението на Румъния спрямо международната защита на малцинствата. Въз основа на натрупаните познания се очаква студентите да придобият умения за самостоятелен анализ на политическите процеси в Румъния и за ситуиране на нейното място в междуетническите и междудържавните отношения на Балканите и в Европа.

Теми

 • 1. Историческо наследство. Комунистическият режим в Румъния.
 • 2. Румънската революция (1989 г.) и промяната на политическата система.
 • 3. Румънският преход към демокрация и неговите проблеми.
 • 4. Конституционен модел и държавни институции в Румъния.
 • 5. Новите политически актьори в Румъния.
 • 6. Политика, икономика и общество в Румъния.
 • 7. Външна политика и международни отношения. Интеграция на Румъния към евро-атлантическите структури.
 • 8. Румъния и Балканите. Румъно-българските отношения.
 • 9. Политика и история в Румъния. Употреби на миналото и историография.
 • 10. Етнос, нация и национализъм в миналото и съвремието на Румъния.
 • 11. Малцинства и проблеми на междуетническите отношения в Румъния.
 • 12. Румънската държавна политика спрямо малцинствата.
 • 13. Малцинствата в румънския политически живот.
 • 14. Румънските етнически общности извън Румъния.
 • 15. Румъния и международната защита на малцинствата.

Литература

 • Кишкилова. П. България и Румъния 1879-2000. Двустранни договори. С., 2003.
 • Кузманова, А., Р. Станчева, В. Алексова. Румъния на една ръка разстояние. С.: Издателство “Отворено общество”, 1999.
 • Лори, Б. Балканска Европа от 1945 до наши дни. София: ИК “Колибри”, 2005.
 • Манчев, К. История на балканските народи (1945-1990). София: Парадигма, 2003.
 • Манчев, К. Националният въпрос на Балканите. София: ЛАНС, 1995.
 • Boia, L. Romвnia: Ţară de frontiera a Europei. Bucureşti: Humanitas, 2001.
 • Bugajski, J. Ethnic Politics in Eastern Europe: A Guide to Nationality Policies, Organisations and Parties. New York – London: The Center for Strategic and International Studies, 1994.
 • Romвnia şi minorităţile. Colecţie de documente, Tîrgu Mureş: Editura Pro Europa, 1997.
 • Scurtu, I., I. Alexandrescu, I. Bulei, I. Mamina. Enciclopedia de istorie a Romвniei. Ediţia a III-a, Bucureşti: Editura Mironia, 2002.

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история