header-image-module-political-science

Модул политология – дисциплини

Избираеми дисциплини

направлениеТеория и методология

Геополитически проблеми на Югоизточна Европа

Правни аспекти на защитата на правата на малцинствата на Балканите

направлениеПолитика и регионална сигурност

Спешна антропология на Балканите

Балканите и НАТО – военно стратегически аспекти

направлениеРегионални и политологически проблеми

Кипърският проблем след Втората световна война

Военните в политическия живот на съвременна Турция

Преподаватели

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история