private

Военните в политическия живот на съвременна Турция

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра “История на Византия и балканските народи”

ПРОГРАМА
по
“ВОЕННИТЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СЪВРЕМЕННА ТУРЦИЯ“

ОКС: бакалавър
Специалност: Специалност “Минало и съвремие на Югоизточна Европа”
Форма на обучение: редовна
Хорариум: 30 часа; 2+0
кредити: 1
Вид дисциплина: избираема
Лектор: проф. дин Дженгиз Хаков

Теми

УВОД. ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА
РОЛЯ НА ВОЕННИТЕ В СЪВРЕМЕННА ТУРЦИЯ –2 ч.

 • Мястото и ролята на военните в Османската империя
 • Танзиматските реформи и военните през XIX в.
 • Младотурската революция и управлението на младотурците
 • Крахът на Османската империя в Първата световна война

I. РОЛЯТА НА ВОЕННИТЕ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТУРСКАТА
РЕПУБЛИКА – 4 ч.

 • Последиците от участието на Турция в Първата световно война
 • Освободителната война на турския народ /1919-1922/
 • Ролята на новосъздадената турска армия в победата на турския
  народ в освободителната война
 • Лозанският мирен договор от 1923 г. и международното признание на Турската република

II. ВОЕННИТЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА ТУРЦИЯ В ПЕРИОДА
МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ – 4 ч.

 • Провеждането на кемалистките реформи с подкрепата на военните
 • Присъствието на военните в новоизградените републикански институции
 • Генералската опозиция срещу кемалистките реформи
 • Ролята на военните в потушаването на Кюртското въстание от
  1925 г. и присъединяването на областта Александретта /Хатай/ към Турция през 1938 г.

III. ВОЕННИТЕ В ТУРЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА
ВОЙНА –2 ч.

 • Политиката на Турция на неучастие във войната
 • Натискът върху Турция от двата воюващи блока за нейното участие във войната на тяхна страна
 • Военновременните мероприятия, провеждани в страната
 • Отражението на войната върху икономиката и политиката на Турция

IV. УЧАСТИЕТО НА ТУРЦИЯ ВЪВ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ БЛОКОВЕ
НА ЗАПАДНИТЕ ДЪРЖАВИ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА –2ч.

 • Турция „доктрината Труман“ и „планът Маршал“
 • Турция и НАТО
 • Турция и Багдатският пакт /СЕНТО/
 • Турция и Балканският пакт – 1954 г.

V. ВОЕННИЯТ ПРЕВРАТ ОТ 1960 Г. И УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОЕННИТЕ .-4ч.

 • Обстановката в страната в навечерието на военния преврат
 • Превратът от 27 май 1927 година
 • Управлението на военните – Комитет за национално единство
 • Конституцията от 1961 година и военните

VI. НОВИ ОПИТИ ЗА ВОЕНЕН ПРЕВРАТ ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА
НА 60-ТЕ ГОДИНИ НА XX В – 2 ч.

 • Първото коалиционно правителство на Исмет Иньоню и първи неуспешен опит за военен преврат
 • Второто коалиционно правителство на Исмет Иньоню и втори неуспешен опит за военен преврат
 • Третото коалиционно правителство на Исмет Иньоню и Кипърската криза от 1964 година

VII. ВОЕННО-ЦИВИЛЕН РЕЖИМ НА УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ ПЪРВАТА
ПОЛОВИНА НА 70-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК – 4 ч.

 • Меморандум на генералитета от 12 март 1971 година
 • Установяване на военно-цивилен режим на управление
 • Управление на преходни правителства
 • Първото коалиционно правителство на Бюлент Еджевит и военната интервенция на Турция в Кипър през 1974 година

VIII. ПРЕВРАТЪТ ОТ 1980 ГОДИНА И УПРАВЛЕНИЕТО НА
ВОЕННИТЕ/1980-1983/ –4 ч.

 • Подготовката на военния преврат
 • Военният преврат от 12 септември от 1980 година
 • Управлението на военните
 • Новата конституция от 1982 година и военните

IX. ИСЛЯМСКАТА РЕАКЦИЯ В СТРАНАТА И ВОЕННИТЕ В КРАЯ НА XX
И НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК –2ч.

 • Засилването на ислямската реакция в страната
 • Военните основен гарант на светския характер на Турската република
 • Проислямиското турско правителство, Европейският съюз и военните в Турция

Литература

 • ХАКОВ, Дж. История на Турция през XX в.. София-Анкара, 2000
 • ХАРКОВ, Дж. Военните в политическия живот на съвременна Турция. София, 1989 г.
 • ХАРКОВ, Дж. Военните преврати в Турция. София. 1988 г.
 • ХАКОВ, Дж. Политическата борба в Турция 1960-1971. София, 1979 г.

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история