medieval-balkans-archaeology

Модул история СРЕДНОВЕКОВНА БАЛКАНСКА АРХЕОЛОГИЯ

СУ “Св. Климент Охридски”
Исторически факултет
Специалност „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“

СРЕДНОВЕКОВНА БАЛКАНСКА АРХЕОЛОГИЯ

Седмичен хорариум: 30 ч. лекции
Семестър: VI семестър
Обучение: редовно

Анотация:

Лекционният курс и семинарните упражнения имат за цел да дадат на студентите основни познания в областта на средновековната българска археология. Темите покриват хронологическия обхват от създаването на българската държава до края на 14 в. Разгледани са основни археологическите данни за заселването на славяни и прабългари на юг от р. Дунав, формирането на селищните структури и развитието им през средновековието. С оглед на спецификата в бъдещата дейност на магистрите е отделено специално внимание на най-масово срещаните движими археологически материали – керамика, накити и елементи на костюма.

Програма за лекциите:

 1. Археологически данни за заселване на славяните на Балканския полуостров. Проблеми на хронологията. Археологически данни за прабългарите и заселването им на юг от р. Дунав.
 2. Селищна структура през ранното средновековие
  a. села и градове, проблемът за аула
  b. столиците на Първото българско царство
 3. Влияние на християнството върху облика на средновековния балкански град. Манастирите като религиозни, просветно-културни и стопански центрове.
 4. Битовата керамика през ранното средновековие на Балканите.
 5. Накити и елементи на костюма от ранното средновековие на Балканите .
 6. Развитие на материалната култура на Балканите през 11-12 в.
  c. Археологически данни за т. нар. втора варваризация.   Променти в селищната структура. Селища и некрополи от 11-12 в.
  d. Битовата керамика през 11-12 в.
 7. Балканите в епохата на зрялото средновековие 12-14 в.
  e. Селищна структура. Проблемът за т. нар. феодални замъци.
  f. Християнска архитектура.
  g. Некрополи 12-14 в. Накити и елементи на мъжкия и женския костюм.
  h. Битовата керамика през 12-14 в.

Л И Т Е Р А Т У Р А

 1. Абоба-Плиска. ИРАИК, т. Х, 1905.
 2. Антонова В. Шумен и шуменската крепост. Шумен, 1995.
 3. Антонова В., Дремсизова-Нелчинова Цв. Аулът на Омуртаг при Чаталар. С., 1981.
 4. Археологически открития в България. С., 1957.
 5. Архитектурата на Първата и Втората българска държава. С., 1975.
 6. Бояджиев Ст., Чанева-Дечевска Н., Захариева Л. Изследвания върху архитектурата на българското средновековие. С., 1982.
 7. Български средновековни градове и крепости. т.І.: Градове и крепости по р. Дунав и Черно море. Варна, 1981.
 8. Бъчваров И. Янтренски некрополи. 1991.
 9. Ваклинов Ст. Ваклинова М. Съкровището от Над сент Миклош. С., 1983.
 10. Ваклинов Ст. Формиране на старобългарската култура. С, 1977.
 11. Василиев Д. Ивановските стенописи. С., 1953.
 12. Вернер Й. Погребалната находка от Малая Перешчепина и Кубрат – хан на българите. С., 1988.
 13. Въжарова Ж. Славянски и славянобългарски селища в българските земи VІ-ХІ в. С., 1965.
 14. Въжарова Ж. Средновековното селище с. Граван, Силистренски окръг VІ-ХІ в. С., 1986.
 15. Гатев П. Накити от погребения от ХІ-ХІІ век. – Археология, 1977, 1.
 16. Гатев П. Средновековно селище и некропол от ХІІ в. край с. Ковачево, Пазарджишки окръг. – РП, ХІІ, 1985.
 17. Георгиева С., Гиздова Н. Средновековната крепост Цепина. – ИАИ, ХХІХ, 1966.
 18. Джамбов И. Средновековната крепост край Сопот. Пловдив, 1991.
 19. Димитров Д. Прабългарите по Северното и Западното Черноморие. Варна, 1987.
 20. Дончева-Петкова Л. Българска битова керамика през ранното средновековие (втората половина на VІ-Х в). С, 1977.
 21. Дончева-Петкова Л. Нинов Л., Парушев В. Одърци. Селище от Първото българско царство. т. 1. С., 1999.
 22. Дуранкулак, т. І С., 1989.
 23. ИАИ, ХХ-ХХІІ, 1955-1957.
 24. ИБИД, ХХІХ, 1974.
 25. Игнатов Б. Към въпроса за българската архитектурна школа във византийски стил. – Археология, V, 1963, 3.
 26. Калиакра, т. І. С., 1990.
 27. Лишев. С. Българският средновековен град. С., 1970.
 28. Мавродинов Н. Византийска архитектура. С., 1955.
 29. Мавродинов Н. Външната украса на старобългарските църкви. – ИБАИ, VІІІ, 1934.
 30. Мавродинов Н. Старобългарска живопис. С., 1945.
 31. Мавродинова Л. Стенната живопис в България до края на ХІV век. С., 1995.
 32. Мадара. т.І/1934; ІІ/1936; ІІІ/1992
 33. Мадарски конник. С., 1956.
 34. Мелник. т.1/1989; 2/1994
 35. Михайлов Ст. За аулите и пренасянето на българската столица от Плиска в Преслав. – Археология, ХІV, 1972, 1.
  Михайлов Ст. Разкопки в Плиска през 1959-1961 г. – ИАИ, ХХVІ, 1963.
 36. Миятев К. Архитектурата в средновековна България. С., 1965.
 37. Миятев К. Кръглата църква. С., 1930.
 38. Миятев К. Преславската керамика. С., 1965.
 39. Овчаров Д., Аладжов Ж., Овчаров Н. Големият царски дворец в Плиска. т. І Преславската патриаршия през Х в. С., 1991.
 40. Плиска-Преслав. С.: І/1979; ІІ/1981; ІІІ/1981; ІV/1985; Шумен: V/1992; VІ/1993; VІІ/1995; VІІІ/2000;
 41. Прашков Л. Хрельовата кула. История, архитектура, живопис. С., 1973.
 42. Преслав. С.: т. І/1968; ІІ/1976; ІІІ/1983; ІV/1993; V/1993.
  Разкопки и проучвания (РП), ІІІ, 1948.
 43. Ранносредновековно селище при с. Стърмен. РП, VІІ, С., 1982.
 44. Рашев Р., Димитров Я. Плиска. 100 години археологически разкопки. Шумен, 1999.
 45. Рашенов А. Българската школа във византийски стил. – ИБАИ, VІ, 193-31.
 46. Рашенов А. Месемврийските църкви. С., 1932.
 47. Сборник в памет на проф. Ст. Ваклинов. С., 1984.
 48. Сердика. т. І-ІІ, 1964-1989.
 49. Симпозиум “Славяни и прабългари”. Доклади на І международен конгрес по българистика. С.,1982
 50. Средновековна България и Черноморието. Варна, 1982.
 51. Средновековният български град. БИД, Научни конференции 2. С., 1980.
 52. Средновековният замък в българските земи през ХІІ-ХІV в. Сопот, 1987.
 53. Средновековният Червен. т.І. С., 1985.
 54. Станчев Ст., Иванов Ст. Некрополът до Нови Пазар. С., 1958.
 55. Тотев Т. Манастирът в “Тузлалъка” – център на рисувана керамика в Преслав през ІХ-Х век. РП, С., 1982.
 56. Тотев Т. Преславската керамична икона. С., 1989.
 57. Тотев Т. Дворцовият манастир в Преслав. Шумен 1998.
 58. Тотев Т. Преславската керамична икона. С., 1989.
 59. Филов Б. Старобългарското изкуство. С., 1924.
 60. Царевград Търнов. т.І-V, 1973-1993.
 61. Чангова Й. Средновековното селище над тракийския град Севтополис ХІ-ХІV в. С., 1972.
 62. Чанева-Дечевска Н. Църкви и манастири от Велики Преслав. С., 1980.
 63. Чанева-Дечевска Н. Църковната архитектура на Първата българска държава. С., 1984.

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история