private

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

РЕКТОР НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - проф. Иван Илчев
Приемно време:
вторник 14.00-16.00 в каб. 32

Телефон: 9308/ 343
E-mail: dolnouino@gmail.com

Адрес:
Исторически факултет
бул. ”Цар Освободител” 15
1504 София

Биографични данни

Роден на 25 юни 1953 г. в София

Средно образование в 114 гимназия с преподаване на английски език в София

Завършил специалност история (профил нова и най-нова обща история) в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

1978 Асистент в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

1981 Кандидат на историческите науки, „България в балканската английска политика (1913 – 1918)“

1984-1986 Гост-професор в Държавния университет на щата Охайо, Колумбус САЩ и Мерилендския държавен университет, САЩ

1987 Доцент по нова и най-нова история на Балканските народи

1990-1991 Гост-професор в Центъра Уудроу Уилсън, Вашингтон, САЩ;

1999-2000 Гост-професор в Университета на Чиба, Япония

1993 Доктор на историческите науки, „Родината ми – права или не! Външнополитическа пропаганда на балканските народи“

1995 Професор по нова и най-нова история на балканските народи

Административни длъжности:

 • Член на ВАК – 1997-2002
 • Декан на Историческия факултет 2003-2007
 • Председател на научния съвет на ИФ – 2003 -2007
 • Ректор на СУ ”Св. Кл. Охридски” – 2007-2011; 2011-2015

Избрани публикации

Книги

 • Докосвания до Америка /с Пламен Митев/. Фондация „Хемимонт“. С., 2003.
 • Най-значимите българи на ХХ век. /съавтор/. С., 2002.
 • La rose des Balkans. Histoire de la Bulgarie des origins a nos jours. Colibri, Sofia, 2002.
 • История на България. Профилирано обучение /съавтор/. Планета 3, С., 2002.
 • История на България. Учебник за 11-и клас на българските училища. /съавтор/. Планета 3, С., 2001.
 • По на Запад, най на Запад – Япония. Писма на един гайджин. Колибри. С., Colibri, 2001.
 • „Родината ми – права или не! Външнополитическата пропаганда на балканските на балканските народи, 1821-1923 г. С., 1995
 • Рекламата през Възраждането. С., 1995. Академично издателство „Марин Дринов“
 • България и Антантата през Първата световна война. С., 1990, с.319
 • Уинстън Чърчил и Балканите /с Георги Гунев/ С., 1989
 • Съставителство, редакторство, бележки
 • Глени М. Балканите 1804-1999. Рива, С., 2004 /истор. редакция, бележки/.
 • Балканският комитет във Великобритания /1903-1946/. С., 2003.
 • Източният въпрос, 1774-1923. /заедно с Борислав Гаврилов/. С., 1995, Университетско издателство.
 • В.Радославов. Дневни бележки, 1914-1916. С., 1993. Университетско издателство.
 • The Ethnic Situation in Bulgaria 1992. Sofia, Club 90 Publishers, 1993.
 • Кризата в историческото развитие. С., 1992
 • Ноел и Чарлс Бъкстон. Мисия на Балканите. С., 1987 /съставителство, предговор и коментар/
 • Н.П. Игнатиев. Записки /1875-1878/. С., 1986, с.848 /съставителство и бележки/
 • Джорджина М.Макензи, Аделина П.Ърби. Пътувания из славянските провинции на Европейска Турция. С., 1983, с.148 /съставителство и бележки/.
 • Публикации в списания и сборници
 • Грижата за телесната горница. В: Дойно Дойнов. 75 години наука, мъдрост и достойнство, събрани в един живот. С., 2004.
 • Българче да ТЕ наричам първа радост е за мене. В: Иронията на историка. В памет на историка и приятеля професор Милчо Лалков. С., 2004.
 • Die Kunst des unmöglichen. Propaganda und Mutationen des Bulgarienbildes in „Europa“ – Öffentlichkeit Ohne Tradition. Bulgariens Aufbruch in die Moderne. H. Heppner, R. Preshlenova (Hrsg.). Peter Lang, Frankfurt am Main, 2003.
 • Писма на един гайджин – Българска етнология, ХХVІ, 2000, 1.
 • Освобождението – ГСУ, Официален отдел, т. 3, С., 2000.

 Статии:

 • Един народ в движение. Доклади на френския дипломатически консул в България Жюл Шефер /1879 г./ – Известия на държавните архиви, т. 72, 1999, с. 179-226; т. 73, с. 212-279.
 • The Ethnic Relations in Bulgaria and the Structural Changes of Recent Years. – In: The Structural Changes in Eastern Europe after 1989. Budapest, 1997.
 • The Bulgarian Muslims /with D. Perry/ – The Muslims in Europe. Birmingham, Great Britain,1997.
 • Iakoruda, une ville-frontiere Bulgare sur la corde raide. – L’Europe et ses villes-frontieres. Interventions. Editions Complexe, Bruxelles, 1996, pp. 109-123.
 • Митът за Сан Стефанска България като „Свещена крава“ на българския национализъм – История, 1996, 1.
 • La science historique bulgare au cours des annaes 70 et 80. Histoire et pouvoir en Europe mediane. Sous la direction d’Antoine Mares. L’Harmattan,Paris, 1996, pp. 171-191.
 • How To Win Friends and How To Influence Those Around Us – International Conference On The Balkans. The Carnegie Report and the Balkans Today. S., RVR, 1996.
 • „The Muslims in Bulgaria,“ in Gerd Nonneman, Tim Niblock, and Bogdan Szajkowski, eds. Muslim Communities in the New Europe. Reading, Berkshire (UK): Ithaca Press, pp. 115-137.
 • Карнегиевата анкета на Балканите през 1913 – Македония. История и политическа съдба. Т. ІІ. Знание, 1996.
 • Митът за Санстефанска България като „свещена крава“ на българския патриотизъм – в.“Знаме“, г.VІ /ХХІ/, бр.17-18, март, 1995.
 • Организация на външнополитическата пропаганда на балканските страни през Първата световна война.- Български военен преглад, ІІІ, 1995, извънреден брой
 • „Другата война – България 1915-1918“, с.3-25. Същото загл. и на англ.език. 1996. Organization of the International Propaganda of the Balkan States During First World War – Bulgarian Military Review,1995.
 • Карнегиевата анкета на Балканите през лятото и есента на 1913 г.- Увод към „Карнегиевата анкета“, Изд. „Абагар“, Велико Търново, 1995, с.5-24.
 • My Country – Right or Wrong! The International Propaganda of the Balkan States, 1821-1923- Bulgarian Historical Review, 1995, № 3
 • Печатът и рекламата или къде рекламираше възрожденският българин – 150 години българска журналистика. Научни студии, статии, съобщения. С., 1994, с.35-59.
 • Bulgarian Ethnic Groups: Politics and Perceptions / with D.Perry/ – RFE/RL Research Report, Vol. 2, № 12, 19 March, p. 35-40
 • Minorities in Bulgaria According to History Textbooks Used in Bulgarian Schools – Sudosteuropa Mitteilungen, 2003, 2, p. 66-79.
 • Турскосиньо и американско шарено. Прощъпулникът на американската дипломация – Български дипломатически преглед, 2002, 3, с. 95-99.
 • Защитата на българската кауза пред света – Балкански щрихи в европейското минало. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2001, с. 156-177.

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история