introduction-to-political-science

Увод в политологията

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра “История на Византия и балканските народи”

ПРОГРАМА
по
Увод в политологията

ОКС: бакалавър
Специалност: “Минало и съвремие на Югоизточна Европа”
Форма на обучение: редовна
Хорариум: 30 часа
кредити: 2,5
Вид дисциплина: задължителна
Лектор: доц. д-р М. Пиргова

Анотация

Курсът е уводен в цялостното образование на бакалаврите по политология. Той изпълнява общи уводни задачи по отношение на основните политологични дисциплини. Курсът разграничава политологията от другите социални науки и очертава основните полета на взаимодействие с тях. Описват се основни дискурси в социалното познание и мястото на политологията в него.
Основните понятия, както и възможните дискусии по тях имат да цел да създадат база за подхода на студентите към изучаването на политическите процеси. Курсът очертава и основните школи в политологията в края на XX и началото на XXI век на уводно ниво. Основна цел на курса е да запознае студентите с най-характерните направления в българската политология днес.

Теми

 • 1. Политическата наука в България.
 • 2. Интердисциплинарните взаимодействия. Гледната точка на политологията, социологията, юридическата наука, психологията и др.социални науки към социалната действителност.
 • 3. Понятието „власт“ и властнически отношения.
 • 4. Генезис на политическите отношения.
 • 5. Потребности и интереси. Политическият интерес. Ценностите в политиката.
 • 6. Генезис и функции на държавата.
 • 7. Понятие за институции и организации в политиката.
 • 8. Понятие за партия и политическа организация. Модерното политическо представителство.
 • 9. Характерът на българския преход. Интерпретации на прехода.
 • 10. Целеполагането в българския преход към демокрация.
 • 11. Проблеми на държавността в глобалната трансформация.
 • 12. Държавният интерес и ефективността на институциите в условията на
  глобална интеграция и трансформация.
 • 13. Българските държавни институции днес. Проблеми на конституцинния модел. Конституционните процеси в България и в Европейския съюз.
 • 14. Европейският съюз като наднационална политическа конструкция. Проблеми на институционалните взаимодействия.
 • 15. Българското обществено мнение като политически фактор.

Литература

 • Конституция на Република България, 1991 г.
 • Владикин Любомир, Организация на демократичната държава, София, 1993 г.
 • Семов Минчо, Теория и история на литературата, София, 2001 г.
 • Карасимеонов Георги, Политика и политически институции, С, 2004 г.
 • Пиргова Мария, Българският парламентаризъм в условията на глобален преход, С, 2002
 • Иванов Димитър, Властта. Философско-социологически анализ, С, 1985 г.

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история