Международна конференция – Власт и влияние в Югоизточна Европа през XVI-XIX в. 8-10 октомври 2010 г.

Власт и влияние в Югоизточна Европа през XVI-XIX в.

 

В епохата на Ранното ново време и на ХІХ в. в югоизточния ъгъл на Стария континент си дават среща три имперски модела – османският, хабсбургският и руският. Въпреки различните религии, към които управляващите династии на посочените империи принадлежат, начинът на упражняването на властта в Югоизточна Европа като цяло има редица сходства. Тази специфика не се променя особено и след появата на новите автономни и независими държави на Балканите през ХІХ в., където успоредно с модерните европейски институции продължават да съществуват традициите на неформалната власт и авторитет.
Целта на научната конференция е да се проследят в исторически план различните форми на могъщество и влияние, на власт и неформално влияние в югоизточния регион на Европа. Широкият хронологически диапазон от четиристотин години ще позволи да се откроят дълготрайните тенденции, както и да се локализират особеностите с не толкова продължителна жизнена характеристика. Полуостровът, от друга страна, е контактно средище между османските Балкани, хабсбургска Югоизточна Европа и руските територии в близост до долното течение на Дунав, но той също е и мястото, където може да съществува неимперска държавност в лицето на малките югоизточни автономни области, васални княжества и независими монархии. Така установеният различен социален ред, който има своите конфесионално-цивилизационни особености, през периода на ХVІ-ХІХ в. се придвижва, макар и с различна скорост, по коловозите на модернизацията. Югоизточна Европа обаче запазва до голяма степен онези властови специфики на формална и неформална власт, които приближават региона повече към левантийско-ориенталските традиция, характерни за Източното Средиземноморие, отколкото към по-структурираните и властово по-ясно дефинираните общества на Средна и Западна Европа.

Програма

Friday, 8th October

9.00 -– 9.30

Регистрация / Registration 

 • 9.30 –- 9.45
  Приветствие на проф. д.и.н. Иван Илчев, Ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
  Откриване: доц. д-р Костадин Грозев, доц. д-р Иван Първев
  Welcome speech of Prof. Ivan Ilchev, Rector of Sofia University
  Opening by: Assoc. Prof. Kostadin Grozev, Assoc. Prof. Ivan Parvev

I сесия / I Session
Водещ: проф. Елизабет Фриърсън
Chair: Prof. Elizabeth Frierson

 • 9.50 –- 10.10
  Арно Щромайер (Университет Залцбург)
  Могъществото и „новите лица“ на хабсбургско-османското приятелство (ХVІ-ХVІІ в.)
  Arno Strohmeyer (University of Salzburg)
  Power and the Changing Faces of Habsburg-Ottoman Friendship (16th-17th centuries)
 • 10.10 -– 10.30
  Христо Матанов (Софийски университет)
  Властта на мощите. Мощите на Св. Спиридон, фамилията Булгари, Корфу и Венеция през ХVІ-ХVІIІ в.
  Christo Matanov (University of Sofia)
  The Power of the Saint’s Relics. The Relics of St. Spyridon, the Bulgari Family, Corfu and Venice in the 16th-18th centuries
 • 10.30 -– 10.50
  Иван Първев (Софийски университет)
  Могъщество без власт, власт без могъщество. Хабсбургското и руското влияние на Балканите през ХVІІ-ХІХ в. като сравнение
  Ivan Parvev (University of Sofia)
  Might without Power, Power without Might. The Habsburg and Russian Influence in the Balkans during the 17th – 19th centuries as a Comparison 

Дискусия / Discussion: 10.50 -– 11.10
Кафе пауза / Coffee Break: 11.10 -– 11.30

 • 11.30 -– 11.50
  Метин Кунт (Университет Сабанджъ, Истанбул)
  Напредъкът на султана, Истанбул до Сигетвар
  Metin Kunt (Sabancı University, Istanbul)
  The Sultan’s Progress, Istanbul to Szigetvar
 • 11.50 -– 12.10
  Милена Петкова-Енчева (Софийски университет)
  Депортация на военнопленници в контекста на демографското усвояване на територии: унгарци в района на Тракийската низина през XVI в.
  Milena Petkova-Encheva (Sofia University)
  The Deportation of Prisoners of War in the Context of Demographic Seizure of Territories: Hungarians in Thrace in the 16th century
 • 12.10 –- 12.30
  Габор Карман (GWZO, Лайпциг)
  Възможности за установяването на местни властови центрове сред васалите на Османската империя: трансилванският владетел Георги Ракоци ІІ
  Gбbor Kбrmбn (GWZO, Leipzig)
  The Chances to Establish a Local Power Base among the Tributaries of the Ottoman Empire: Gyцrgy Rбkуczi II of Transylvania

Дискусия / Discussion: 12.30 -– 13.00
Обяд / Lunch: 13.00 –- 14.00

II секция / II Session
Водещ: проф. Христо Матанов
Chair: Prof. Christo Matanov

 • 14.00 –- 14.20
  Недим Захирович (GWZO, Лайпциг)
  Хабсбургски шпиони при Високата порта през ХVІ в.
  Nedim Zahirović (GWZO, Leipzig)
  Habsburg Spies at the Sublime Porte in the 16th century
 • 14.20 -– 14.40
  Домагой Мадунич (Централноевропейски университет, Будапеща)
  Тайната война. Венецианска разузнавателна и шпионска активност по време на Критската война (1644-1669)
  Domagoj Madunić (CEU, Budapest)
  Secret War: Venetian Intelligence and Espionage Activities during the War for Crete (1644–1669)
 • 14.40 -– 15.00
  Виорел Панаите (Букурещки университет)
  „…Нашата власт е дадена от турците…“ Султани и васални войводи на Влахия и Молдавия, ХVІ-ХVІІІ в.
  Viorel Panaite (University of Bucharest)
  “… Our reign is granted by Turks…” Sultans and Tributary Voyvodas of Wallachia and Moldavia, 16th–18th centuries
 • 15.00 -– 15.20
 • Мария Баръмова (Софийски университет)
  Съществувал ли е Дунав в хабсбургската властова политика в Югоизточна Европа преди 1699 г.?
  Maria Baramova (Sofia University)
  Did the Danube exist in Habsburg Power Politics in Southeastern Europe before 1699?

Дискусия / Discussion: 15.20 –- 15.40
Кафе пауза / Coffee Break: 15.40 –- 16.00

 • 16.00 –- 16.20
  Елизабет Фриърсън (Университет на Синсинати)
  „Пристанищните градове“ като аналитична концепция за разбирането на Истанбул/ Константинопол, Измир/ Смирна, Салоника/ Тесалоники
  Elizabeth Frierson (University of Cincinnati)
  “Port cities” as an Analytical Concept for Understanding Istanbul/Constantinople, Izmir/Smyrna, Salonica/Thessaloniki
 • 16.20 -– 16.40
  Григор Бойков (Университет „Билкент“, Анкара)
  Архитектурата като символ на властта: някои размисли за османското архитектурно наследство в Пловдив (Филибе)
  Grigor Boykov (Bilkent University, Ankara)
  Architecture as a Symbol of Power: Some Thoughts on the Ottoman Architectural Heritage of Plovdiv (Filibe)
 • 16.40 –- 17.00
  Нора Анани (Провансалски университет)
  Властта на дервишите в османските Балкани през погледа на “Shakв’ik al-Nu‘maniyya”, библиографичния речник на Ташкьопрюзаде Ахмед (1495-1561)
  Nora Anani (Universitй de Provence)
  The power of Dervishes in the Ottoman Balkans Through the Shakв’ik al-Nu‘maniyya, Bibliographical Dictionary of Tashkцprьzade Ahmed (1495-1561)

Дискусия / Discussion: 17.00 –- 17.20
Пауза / Break: 17.20 –- 17.40

 • 17.40 –- 18.00
  Джени Иванова (Софийски университет)
  Образът на султанския съюзник Имре Тьокьоли в османските съчинения: според историите на Силахдар Мехмед ага и Дефтердар Мехмед ага
  Dzheni Ivanova (University of Sofia)
  The Image of the Sultan’s Ally Imre Thцkцly in the Ottoman Historical Writings: According to the histories of Silвhdar Mehmed Ağa and Defterdar Mehmed Ağa
 • 18.00 –- 18.20
  Игор Федюкин (Нова икономическа школа, Москва)
  Тайната история на Ордена на Св. Екатерина: сценарии и власт в двора на Петър І
  Igor Fedyukin (New Economic School, Moscow)
  A Secret History of the Order of St. Catherine: Scenarios and Power at the Court of Peter I
 • 18.20 -– 18.40
  Елена Марасинова (Руска академия на науките, Москва)
  За политическия дискурс в Русия през втората половина на ХVІІІ в.
  Elena Marassinova (Russian Academy of Sciences)
  On Political Discourse in Russia of the Second Half of the 18th century

Дискусия / Discussion: 18.40 -– 19.00
Коктейл / Reception: 19.30

Събота, 9 октомври
Saturday, 9th October

III сесия / III Session
Водещ: доц. Иван Първев
Chair: Assoc. Prof. Ivan Parvev 

 • 9.00 –- 9.20
  Паулина Антонова (Софийски университет)
  Власт и влияние на османската управляваща класа върху поземлената собственост. Случаят с „аскери“ чифлиците в областта около София, ХVІ-ХVІІІ в.
  Paulina Andonova (Sofia University)
  Power and Influence of the Ottoman Ruling Class in the Land Property. The Case of “Askeri” Chiftliks in the Region of Sofia, 16th–-18th centuries
 • 9.20 -– 9.40
  Александър Антонов (Софийски университет)
  Куриерска служба и логистика по река Дунав в края на ХVІІ и началото на ХVІІІ век
  Alexander Antonov (Sofia University)
  Currier Organization and Logistics on the Danube River at the end of the 17th and the beginning of the 18th centuries
 • 9.40 -– 10.00
  Снежана Вукадинович (Университет Нови Сад)
  Портрет на един забравен сърбин – Сава Владиславич Рагузински
  Snežana Vukadinović (University of Novi Sad)
  A Portrait of a Forgotten Serbian Sava Vladislavić Raguzinski
 • 10.00 -– 10.20
  Ифигения Драганич (Университет Нови Сад)
  Turcicae Epistolae: погледът на Бузбек за властта в Османската империя, отразен в неговите „Писма“
  Ifigenija Draganić (University of Novi Sad)
  Turcicae Epistolae: Busbecq’s Views on Power of the Ottoman Empire in his Letters

Дискусия / Discussion: 10.20 –- 10.40
Кафе пауза / Coffee Break: 10.40 –- 11.00

 • 11.00 -– 11.20
  Веран Курсар (Загребски университет)
  Немюсюлмански общностни разделения и идентичности в османските Балкани от епохата на Ранното ново време и връзката им със системната теория на милетите
  Vjeran Kursar (University of Zagreb)
  Non-Muslim Communal Divisions and Identities in the Early Modern Ottoman Balkans and the Millet System Theory
 • 11.20 -– 11.40
  Стойка Ласку (Университет Констанца)
  Балканските власи – автономия и модерност
  Stoica Lascu (University of Constanţa)
  Balkan Vlachs – Autonomies and Modernity
 • 11.40 -– 12.00
  Андреас Либератос (ИСИ, Ретимно)
  Прилагането на Танзимата и политическите последствия: поглед върху Пловдив и неговия „Рум милет“
  Andreas Lyberatos (Institute for Mediterranean Studies, Rethymno)
  The Application of the Tanzimat and its Political Effects: Glances from Plovdiv and its Rum Millet

Дискусия / Discussion: 12.00 –- 12.30
Обяд / Lunch: 12.30 -– 13.30

IV сесия / IV Session
Водещ: проф. Маркус Колер
Chair: Prof. Markus Koller

 • 13.30 –- 13.50
  Ангелина Вачева (Софийски университет)
  Руско-турската война от 1768-1774 г. в руската поезия от XVIII в. и изработването на митологията на властта в Русия
  Angelina Vacheva (University of Sofia)
  The Russo-Turkish War of 1768-1774 in the Russian Poetry of the 18th century and the Making of Mythology of Power in Russia
 • 13.50 –- 14.10
  Елена Смилянская (Руски държавен хуманитарен университет)
  „Протекция“ или „притежание“: как руснаците създават Гръцко княжество през 1770-1775 г.
  Elena Smilianskaya (Russian State University for Humanities)
  “Protection” or “Possession”: How Russians Created a Greek Principality in 1770-1775
 • 14.10 –- 14.30
  Йован Пешаль (Белградски университет)
  Османски поданици като чужденци в Хабсбургската монархия през втората половина на ХVІІІ в.
  Jovan Pešalj (University of Belgrade)
  Ottoman Subjects as Foreigners in the Habsburg Monarchy in the second half of the 18th century.
 • 14.30 –- 14.50
  Пламен Митев (Софийски университет)
  Високата порта през XVIII век: явните и забулените лица на Османската империя
  Plamen Mitev (University of Sofia)
  The Sublime Porte in the 18th century. The Revealed and Veilled Faces of the Ottoman Empire

Дискусия / Discussion: 14.50 –- 15.10
Кафе пауза / Coffee Break: 15.10 –- 15.30

 • 15.30 –- 15.50
  Елеонора Наксиду (Тракийски университет, Комотини)
  Традиционни аспекти на модерността през ХІIХ в.: църковните измерения на българското национално движение
  Eleonora Naxidou (Democritus University of Thrace, Komotini)
  Traditional Aspects of Modernity in the 19th century Balkans: the Ecclesiastical Dimensions of the Bulgarian National Movement
 • 15.50 –- 16.10
  Манос Перакис (Критски университет)
  Прилагането на Танзимата в Крит: Новият политически модел на Халепа (1878-1889) като катализатор на социално преобръщане
  Manos Perakis (University of Crete)
  The Implementation of Tanzimat in Crete: The New Political Model of Chalepa (1878–1889) as a Catalyst for Social Reversals
 • 16.10 –- 16.30
  Добринка Парушева (Българска академия на науките)
  Семейни дела: употребата на социалния капитал за политически цели на Балканите през ХІХ в.
  Dobrinka Parusheva (Bulgarian Academy of Sciences)
  Family Matters: Using Social Capital for Political Ends in the Nineteenth Century Balkans

Дискусия / Discussion: 16.30 –- 16.50
Пауза / Break: 16.50 –- 17.10

 • 17.10 -– 17.30
  Ибрахим Кьоремезли (Университет Билкент, Анкара)
  Разузнавателна дейност на Балканите по време на Кримската война (1853-1856)
  İbrahim Kцremezli (Bilkent University, Ankara)
  Intelligence Activities in the Balkans during the Crimean War (1853-1856)
 • 17.30 -– 17.50
  Любинка Карпович (Риека)
  Влиянието на унгарските либерали масони върху модернизацията на „обособената област“ Фиуме, 1875-1906 г.
  Ljubinka Karpowicz (Rijeka)
  Influence of Hungarian Liberal-Free-Massons on Modernisation in corpus separatum of Fiume 1875-1906
 • 17.50 –- 18.10
  Момир Самарджич (Университет на Нови Сад)
  Сръбският емигрантски въпрос (1883-1885) като тест за могъщество и влияние на Австро-Унгария и Русия на Балканите
  Momir Samardžić (University of Novi Sad)
  Serbian Emigrants Issue (1883-1885) as a Test of Power and Influence of Austria-Hungary and Russia on the Balkans

Дискусия / Discussion: 18.10 -– 18.30

Неделя, 10 октомри
Sunday, 10th October

V сесия / V Session
Водещ: проф. Елена Смилянская
Chair: Prof. Elena Smilianskaya

 • 9.00 –- 9.20
  Росица Ташева (Софийски университет)
  Френската революция и Османската империя: гражданинът Декорш в Константинопол
  Rossitsa Tasheva (University of Sofia)
  The French Revolution and the Ottoman Empire: The citoyen Descorches in Constantinople
 • 9.20 -– 9.40
  Гюлай Туласоглу (Университет Хайделберг)
  Европейските консули като силови посредници в Османската империя в навечерието на Танзимата: британският консул Чарлс Блънт в Салоника (Солун)
  Gьlay Tulasoğlu (University of Heidelberg)
  European Consuls as Power Broker in the Ottoman Empire on the Eve of the Tanzimat: The British Consul Charles Blunt in Salonica
 • 9.40 -– 10.00
  Александър Растович (Нишки университет)
  Британските дипломати за руското влияние в Сърбия през ХІХ в.
  Alexandar Rastović (University of Niš)
  British Diplomats about Russian Influence in Serbia in the 19th century
 • 10.00 -– 10.20
  Конрад Клевинг (Югоизточен Институт, Регенсбург)
  Консулите и създаването на нация в късноосманска „Албания“
  Konrad Clewing (Sьdost Institut, Regensburg)
  Consuls and Nation-Building in Late Ottoman ‘Albania’

Дискусия / Discussion: 10.20 – 10.40
Кафе пауза / Coffee Break: 10.40 – 11.00

 • 11.00 –- 11.20
  Маркус Колер (Университет Гисен)
  Османизъм и „Русификация“ – концепции за имперски реформи през ХІХ в.
  Markus Koller (University of GieЯen)
  Ottomanism and “Russification” – Imperial Reform Concepts in the 19th century
 • 11.20 -– 11.40
  Дарин Стефанов (Университет на Мемфис)
  Началото на съвременното публично честване на монарсите в Югоизточна Европа: Махмуд ІІ, Александър Гика, Влахия и по-сетне
  Darin Stephanov (University of Memphis)
  The Origins of Modern Public Celebration of the Monarch in Southeastern Europe: Mahmud II, Alexander Ghika, Wallachia and Beyond
 • 11.40 –- 12.00
  Селим Асланташ (Университет Хаджеттепе, Анкара)
  Руското влияние в Османската империя в контекста на разширяването на сръбската автономия, отразено в османските архивни документи (1829-1833)
  Selim Aslantaş (Hacettepe University, Ankara)
  The Russian Influence on the Ottoman Empire in the Context of the Expansion of Serbian Autonomy According to the Ottoman Archival Documents (1829-1833)
 • 12.00 – 12.20
  Ваня Рачева (Софийски университет)
  За „изгубената“ история на една книга и за успешното политическо инжинерство през ХІХ век
  Vania Racheva (Sofia University)
  A Book’s “Lost” History and Successful Political Engineering during the 19th century

Дискусия / Discussion: 12.20 –- 12.40
Обяд / Lunch: 12.40 –- 14.00

VI сесия / VI Session
Водещ: д-р Андреас Либератос
Chair: Dr. Andreas Lyberatos

 • 14.00 -– 14.20
  Толга Есмер (Централноевропейски университет, Будапеща)
  Кооптирането на една „кърджалийска династия“ и съграждането на балканските национални държави
  Tolga Esmer (CEU, Budapest)
  Co-opting a ‘Kărdzhali Dynasty’ and the Construction of the Balkan Nation-State
 • 14.20 –- 14.40
  Мария Шушарова (Софийски университет)
  Специфики в развитието на местните структури на самоуправление в Османската империя: аянската институция в Румелия – XVII–XVIII в.
  Mariya Shusharova (Sofia University)
  Some Specific Characteristics in the Local Self-government Structures Development in the Ottoman Empire. The Ayan Institution (ayanlık) in Rumeli, 17th–18th centuries
 • 14.40 –- 15.00
  Силвана Ракиеру (Румънски културен институт, Истанбул/ Букурещки университет)
  Османските представители в Румъния: султанската дипломатическа и консулска мрежа в една бивша васална държава
  Silvana Rachieru (Romanian Cultural Institute, Istanbul/
  University of Bucharest)
  Ottoman Representatives in Romania: Diplomatic and Consular Network of the Sultan in a Former Vassal State
 • 15.00 -– 15.20                                                                                Бюлент Билмез (Университет Билги, Истанбул)
  Османизмът като модерна имперска колективна идентичност: една идеология като средство за споделяне на властта и/ или за властова легитимация
  Bьlent Bilmez (Bilgi University, Istanbul)
  Ottomanism as a Modern Imperial Collective Identity: An Ideology as a Means of Power Sharing and/or Power Legitimization

Дискусия / Discussion: 15.20 – 15.40
Кафе пауза / Coffee Break: 15.40 – 16.00

 • 16.00 –- 16.20
  Надя Манолова (Софийски университет)
  Испания и Кримската война, 1853–1856 г.
  Nadia Manolova (Sofia University)
  Spain and the Crimean War 1853–1856
 • 16.20 –- 16.40
  Зорка Иванова (НБКМ)
  Към историята на Сливенската текстилна фабрика. Един регистър от 1861 г.
  Zorka Ivanova (Bulgarian National Library)
  On the History of the Textile Factory in Sliven. An Ottoman Register of 1861
 • 16.40 -– 17.00
  Войн Божинов (Българска академия на науките)
  Дворците на балканските монарси като демонстрация на могъщество
  Voin Bozhinov (Bulgarian Academy of Sciences)
  The Palaces of the Balkan Monarchs as a Representation of Power
 • 17.00 –- 17.20
  Моше Магид (Еврейски университет, Ерусалим)
  Да живееш в Източна Румелия и да мечтаеш за Палестина
  Moshe Maggid (Hebrew University of Jerusalem)
  Live in Eastern Rumelia and Dream of Palestine

Дискусия / Discussion: 17.20 -– 17.40

Закриване: доц. д-р Пламен Митев, декан на ИФ
Closing by: Assoc. Prof. Plamen Mitev, Dean of Faculty of History

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история