imperial-and-national-ethnic-models-in-ce-in-the-xx-century

Модул политология Имперски и национални етнически модели в Централна Европа през ХХ век.

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра “История на Византия и балканските народи”

ПРОГРАМА
по
“ Имперски и национални етнически модели в Централна Европа през ХХ век.”

ОКС: бакалавър
Специалност: “Минало и съвремие на Югоизточна Европа”
Форма на обучение: редовна
Хорариум: 30 часа
кредити: 2
Вид дисциплина: задължителна
Лектор: доц. д-р Искра Баева

Анотация

Курсът е в рамките на 30 лекционни часа. Той има задачата да запознае тите със сложната етническа и национална структура на източната част итрална Европа. Този европейския регион изживява непрекъснати преобразования през XX в. – от господстваща имперска система в цяла Източна Европа, към изграждане на национални държави след Първата световна война, през увлеченията по национализма под влияние на фашизма и националсоциализма, през социалистическия експеримент, внесен от Съветския съюз претендиращ да надживее националното, до мъчителния преход към парламентарна демокрация в края на века. В хода на тези преобразования Централна Европа изпробва различни модели на отношение към и отношения между етническите групи и националните мнозинства и малцинства. В спецкурса ще бъде проследена еволюцията на тези отношения.

Теми

 • Тема 1. Централна Европа в началото на XX в. – имперски модел. Права и задължения на поляци, унгарци, чехи и словаци в Русия, Австро-Унгария и Германия.
 • Тема 2. Националноосвободителни движения на границата на двата века идеология, програми, организации, средства.
 • Тема 3. Първата световна война и националният въпрос в източна Централна Европа. От идеята за автономия към национална независимост.
 • Тема 4. Изграждане на нови национални държави в Източна Европа. Парижката мирна конференция от 1919 г. залага национални проблеми на новите държави.
 • Тема 5. Национални и етнически малцинства в Полша, Чехословакия и Унгария. Законови и реални права. Мястото и ролята на националните ства в политическите отношения в Централна Европа – убийството на полски президент Г. Нарутович, германският и словашкият въпрос в Чехословакия, еврейският в Унгария.
 • Тема 6. Разпадането на парижката мирна система – националните малцинства срещу националните държави. Изчезване на Чехословакия, Привличане на Унгария и Полша към политиката на А. Хитлер за разбиване на Версайската система от мирни договори.
 • Тема 7. Втората световна война и националните проблеми на Централна Европа. Антихитлеристката коалиция и виждането й за съдбата на Източна Европа – възстановяване на Чехословакия, „изместване“ на Полша на запад, възстановяване на Трианонска Унгария. Съветският съюз получава право да контролира региона. Решение за изселване на германците от Централна Европа.
 • Тема 8. Модел на етнонационални отношения в годините на „народна демокрация“. Кошицка програма и асиметрично изграждане на Чехословакия, изгонване на судетските германци. Миграция на поляци в следвоенна Полша – усвояване на новите западни територии. Проблемът с унгарците в Румъния и Чехословакия.
 • Тема 9. Етнонационалният модел в епохата на „реалния социализъм“. Неуспешен опит на изграждане на хомогенно общество с помощта на социалистическия интернационализъм“. Разминаване между теория и практика.
 • Тема 10. Разпадането на Източния блок и последиците за етнонационалните отношения в Централна Европа. Възраждане на ксенофобията и опити за преодоляване на етническите и междудържавните конфликти в региона през последното десетилетие на XX в.

Литература:

 1. Баева, И. Етнически другият в Централна Европа между двете световни войни. В: Другият в историята, Кюстендил, 1996.
 2. Баева, И. Идеята за етническите малцинства и нацията в преподаването история на бъдеща Европа – История, кн. 3, 1995
 3. Баева, И. Полският март 1968: властта срещу интелигенцията. В: Модерният историк. Въображение, информираност, поколения. С, 1999.
 4. Готовска-Хенце, Теодоричка. Назад към изгубения трон. Последният хабсбургски император и държавите наследнички 1918-1921 г. С. 1996.
 5. Готовска, Теодоричка. 1993 – Чехословашкият кръстопът. – Международни отношения, кн. 5-6, 1995.
 6. Национнальный вопрос в Восточной Европе. Прошлое и настоящее. М, 1995.
 7. Новопашин, Ю. С. Реальньй социализм и самоопределение нации. Советское славяноведение, кн. 2, 1990.
 8. Помогач, Бела. В периферията на запада. С, 2001.
 9. Рупник, Жак. Възраждането на национализмите в Централна и Източна Европа. Изток-Изток, кн. 2,1991.
 10. Brown, J., Eastern Europe and the Communist Rule. Duke University Press, Durham and London, 1988.
 11. Bruegel, J. W., Czechoslovakia before Munich. Cambridge, 1973.
 12. The Columbia History of Eastern Europe in the Twentieth Century. N. Y. 1992.
 13. Crampton, R. J. Eastern Europe in the Twentieth Century. London and N. Y., Routledge, 1995.
 14. Eastern Europe in Revolution. ed. by Ivo Banac. Cornell University Press, 1992.
 15. Eastern European Nationalism in the 20th Century. ed. by Peter F. Sugar. Washington, 1995.
 16. Garrison Walters, E. The Other Europe. Eastern Europe to 1945. Syracuse University Press, 1988.
 17. Okey, Robin. Eastern Europe 1740 – 1985. London, 1989.
 18. Rotschild, Joseph. East Central Europe between the Two World Wars. A History of East Central Europe, London, 1990.
 19. Rothschild, Joseph. Return to Diversity. A Political History of East Central Europe since World War II. Oxford, 1989.
 20. Todorova, Maria N. Ethnicity, nationalism, and the communist legacy in Eastern Europe. In: The Social Legacy of Communism. Ed. by J. R. Millar and Sh. L. Wolchik. WW Center Press and Cambridge University Press, 1994.

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история