private

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Приемно време:
вторник 14.00-16.00 в каб. 32

Телефон: 9308/ 343
E-mail: hristo.berov@gmail.com

Адрес:
Исторически факултет
бул. ”Цар Освободител” 15
1504 София

Биографични данни

Роден на 13 март 1978 г. в гр. Смолян.

1997 г. – завършва Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян

2002 г. – магистър по история в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“

2003-2004 – учител по история в НГДЕК “Св. Константин – Кирил Философ”

от 2005 г. – асистент в катедра „История на Византия и балканските народи” към ИФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

2015 г. – доктор по история

Специализации

 • Март 2011 и продължава – Външен консултант към Държавна Агенция Архиви към Министерски Съвет, България;
 • Март-Април 2009 – специализация във Филисофски факултет на Белградския Университет, Сърбия;
 • Февруари-Март 2008 – специализация във Филисофски факултет на Белградския Университет, Сърбия;
 • Януари-Март 2005 – специализация в Centre for Russian and East-European Studies към University of Toronto, Торонто, Канада.

Проекти

Координатор на проекти

 • “Климат и история: Дендрохронологична, климатична и историческа реконструкция на българското минало, 1500-2000“
 • „Създаване на електронна база данни (БГ-КЛИО), състояща се от студиите, статиите и съобщенията в специализираните български исторически периодични издания”
 • „Развиване и обогатяване на електронна база данни (БГ-КЛИО), състояща се от студиите, статиите и съобщенията в специализираните български исторически периодични издания“
 • „Описване, дигитализиране и анализ на документи за българската история, сръбската и югославската история от архива на Сърбия, архива на Югославия, архива на Белград и военния архив на Сърбия.”

Член на проектни екипи

 • „Преходът: Гласове, образи и спомени”
 • „SUDigital – дигитални ресурси за проучване, опазване и популяризиране на българското културно-историческо наследство”
 • Участия в Joint History Project към CDRSEE, със седалище в гр. Солун, Гърция на срещите в:
  2003 г. – Истанбул, Загреб
  2002 г. – Атина
  2001 г. – Букурещ

Избрани публикации

 • Стефан Дечански и имотите, дарени на Дечанския манастир – В: Българското дарителство: История, съвременност и перспективи, н. ред. Пл. Митев, Карлово, 2003.
 • Иван Калпазанов – „модерният“ предприемач на Габрово, сп. Минало, 1, 2006.
 • Габровските фабрики – „биографии” и снимки – В: електронно историческо списание anamnesis.info, 2, 2006
 • Проституцията в София и Белград в края на ХІХ и началото на ХХ век – В: електронно историческо списание anamnesis.info , 3, 2006 (в съавторство с Вл. Станев)
 • Чужденците в габровската индустрия и влиянието им върху нейното развитие (1878-1912) – В: Модернизацията на България и Габрово, 1878-2006, Велико Търново, 2007
 • Дейността на габровските индустриалци и модернизацията на един български град (1878-1912) – В: ІV Международен Семинар „Университетски четения и изследвания по българска история”, Смолян, 11-13 май 2006, София, 2008
 • Индустриалният преврат на Балканите по примера на сръбския град Лесковац (1878-1912), сп. Минало, под печат.
 • Балканската индустриализация и балканските „Манчестъри“: Лесковац и Габрово (1878-1912), Годишњак за Друштвено историjу, под печат.

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история