history-of-the-bulgarian-lands-xv-xvii

Модул история История на българските земи ХV-XVII в.

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра “История на Византия и балканските народи”

ПРОГРАМА
по
История на българските земи XV – XVII в.

ОКС: бакалавър
Специалност: “Минало и съвремие на Югоизточна Европа”
Форма на обучение: редовна
Хорариум: 45 часа; 2+1 кредити: 5,5
Вид дисциплина: задължителна
Лектор: доц. д-р Светлана Иванова

Теми

1. Османската управленска система през ХV-ХVII век и българското общество. Развитие на османската военна организация и провинциална администрация през ХV-ХVII в. Статут и функции на военното съсловие. Християни спахии и население с военно-помощни задължения. Османското законодателство и правораздаване. Формиране на провинциалната администрация (военно административната, съдебна и финансова система в провинцията: статут и функции). Ангажиране на населението в локалното управление – аяни и чорбаджии.

2.Население и поселищно-комуникационна организация на българското пространство ХV-ХVII в. Характеристика на населението и демографските процеси в българските земи. Комуникациите и развитието на поселищната мрежа в българското пространство през ХV-ХVII в. Категории население, натоварени с охраната на комуникациите и обществения ред. Други форми на участие на локалните общности в тези дейности.

3. Стопанска характеристика на аграрно-скотовъдното производство през Късното средновековие в българските земи и селското население. Развитие на османските аграрни институции през ХV-ХVII в. и статут на земята. Статут и социална характеристика на производителното население (раята). Османската фискална система и принципи на развитието й през ХV-ХVII в. Значението й за развитието на българското общество. Категории население, натоварено с производствени функции и системата на задължителни доставки за държавата.

4. Градовете в българските земи. Демографска и урбанистична характеристика. Характеристика на градското занаятчийско производство и търговия и регламентацията им. Цеховата организация. Вакъфът в градската икономика. Структура на градското население (съседско-териториални, етно-конфесионални и професионални групи).

5. Търговска дейност в българските земи през ХV-ХVII в. Регламентацията на вътрешно и външно търговската дейност. Стопанска характеристика и организация на локалната и международната търговия; панаирите. Статут на търговските съсловия.

6. Българското общество през ХV-ХVII в. Макроструктура на обществото (съсловията рая, население със специални задължения и аскери; пакта zimma и етно-религиозни общности). Микроструктура на обществото (семейно-родствени общности, съседско-териториални и производствени групи).

7. Православната църква в българските земи през ХV-ХVII век. Статут и организация на православната църква. Статут и функции на висшето и на енорийското духовенство. Юридически статут и управление на християнските фондации. Културна и социално-организираща роля на църквата. Организация, статут и културна роля на манастирите.

8. Ислямът и процесите на ислямизация в българските земи през ХV-ХVII в. Организация на ислямската религия; статут на служителите на култа (улеммата) и мястото им в структурата на провинциалното общество. Културно- религиозната роля на вакъфа. Ислямизацията: форми и методи, демографски и социални резултати.

9. Католическата пропаганда в българските земи през ХV-ХVII в. Статут и организация на католическата църква. Културна и политическа роля. Другите немюсюлмански общности в българските земи (арменци, евреи, цигани).

10. Българите и европейската политика през ХV-ХVII в. Европейските държави и Османската империя. Политическата дейност на православното и католическо духовенство в българските земи. Антиосмански въстания през ХV-ХVII в. Хайдушкото движение в българските земи през ХV-ХVII в.

11. Общество и култура в българските земи през ХV-ХVII век. Основни характеристики на християнската и мюсюлманска култура. Дарители и управление на културно-религиозните фондации. Тенденции в развитието на книжнината през ХV-ХVII в.: жанрове, книжовни средища и книжовници. Развитие на архитектурата, изобразителното и приложно-декоративно изкуство през ХV-ХVII в. Културни контакти и влияния. Народната култура на християнското и мюсюлманско население.

Литература

I. Общи съчинения:

 • Гасратян, М., С. Орешкова, Ю. Петросян. Очерки истории Турции. Москва, 1983.
 • Георгиева, Ц. България през ХV-ХVII в. – В: Георгиева, Ц. и Н. Генчев. История на България през ХV-ХIХ в. Изд. Анубис. С., 1999, 5-290.
 • История на България. Изд. на БАН. Т. 4. С., 1983.
 • История на Османската империя. Ред. Р. Мантран. С., 1999.

II. Извори:

 • Герлах, С. Дневник на едно пътуване до османската порта в Цариград. Превод М. Киселинчева. С., 1976.
 • Документи за католическата дейност в България през ХVII в. С., 1993.
 • Евлия Челеби. Пътепис. Превод С. Димитров. С., 1972.
 • Нешри, М. Огледало на света. Превод М. Калицин. С., 1987.
 • Петканова-Тотева, Д. Народното четиво през ХVI-ХVIII в. С., 1993.
 • Рико, П. Сегашното състояние на Османската империя и на гръцката църква ХVII в. Превод М. Киселинчева. С., 1988.
 • Сааддедин. Корона на историята. Превод М. Калицин. С., 2000.
 • Стара балгарска литература. Т. 1-5. С., 1982-1992.
 • Турски извори за българската история. Т. 1-8. С., 196…
 • Турски извори за историята на правото в българските земи. Състав. Г. Гълъбов, Б. Цветкова. Т. 1-2. С., 1962, 1971.
 • Христоматия по история на България. Състав. Ц. Георгиева и Д. Цанев. Т. 3. С., 1982.
 • Чужди пътеписи за Балканите. Т. 1- 8. Състав. Б. Цветкова, П. Миятев, М.
 • Йонов, М. Тодорова. С., 1974-1986.

III. Специализирани изследвания и сборници
Сборници:

 • Българският 15-ти век. Изд. на НБКМ. С., 1993.
 • Българският 16-ти век. Изд. на НБКМ. С., 1996.
 • Българското общество ХV-ХVIII в. Историографски изследвания. България ХV-ХIХ в. Т. 1. С., 1987.
 • Из историята на търговията в българските земи през ХV-ХIХ в. С., 1978.
 • Мюсюлманската култура по българските земи. Състав. С. Иванова и Р. Градева. С., 1998.

Изследвания:

 • Антонов, А. Възникване и развитие на османските архитектурни комплекси по диагоналния път в българските земи през ХVI-ХVII век. – В: История на мюсюлманската култура по българските земи. Състав. Р. Градева. С., 2001.
 • Георгиева, Ц. Антиосманската съпротива на българите през ХV-ХVII в. – ИПр, 1980, 3, 3-20.
 • Георгиева Ц. Еничарите в българските земи. С., 1988.
 • Георгиева, Ц. За произхода и социалната същност на чорбаджиите през ХVII в. – ГСУ-ИФ, Т. 68, 1974.
 • Георгиева, Ц. Пространство и пространства на българите ХV-ХVII в. С., 1999.
 • Димитров, С. Демографски отношения и проникването на исляма в Западните
 • Родопи и долината на р. Места през ХV-ХVII в. – Родопски сборник, Т. 1. С., 1965, 65-111.
 • Димитров, С. Занаяти и търговия в София през ХVIII в. -В: София през вековете. Т. 1, С., 1989.
 • Динеков, П. Софийски книжовници през ХVI в. Поп Пейо. С., 1939.
 • Иванова, С. Брак и развод в българските земи ХVI-ХIХ. – Известия на НБКМ,
 • Т. 22 (28), 1996.
 • Иванова, С. Данъчното облагане на населението в българските градове и формирането на неговите институции ХVII-ХVIII в. – ИДА, Т. 65, 1993.
 • Иванова, С. Християнска и мюсюлманска благотворителност по българските земи в ХVI-ХVIII в. (документи, участници, институции).- В: Дарителство и взаимопомощ в българското общество през ХVIII-ХIХ в. Състав. П. Митев. C., 2003, 7-110.
 • Имбър, К. Османската империя 1300-1481. С., 2000.
 • Иналджък, Х. Епохата на султан Мехмед II Завоевателя. С., 2000.
 • Иналджък, Х. Османската империя. Класическият период, 1300-1600 година С., 2002.
 • Кил, М. Изкуство и общество в България през турския период. С., 2002.
 • Кратка история на българската архитектура. С., 1962.
 • Михнева, Р. Х. Матанов. От Галиполи до Лепанто. Балканите, Европа и османското нашествие. 1354-1571. С., 1988.
 • Мутафчиева, В. Османска социално-икономическа история. С., 1993.
 • Петканова, Д. История на старобългарската литература. С., 1996.
 • Протич, А. Денационализиране и възраждане на нашето изкуство от 1393 до 1878 г. – В: България 1000 години. С., 1930.
 • Първева, С. Поселищна мрежа и гъстота на населението в части на Северна
 • България и подбалканските полета в края на ХVII и началото на ХVIII в. ИПр, 1992, 8-9, 32-52.
 • Списаревска, Й. Чипровското въстание и европейският свят. С., 1988.
 • Стайнова, М. Османски изкуства на Балканите ХV-ХVIII век. С., 1995.
 • Тодоров, Н. Балканският град ХV-ХIХ в. С., 1972.
 • Тодорова, О. Православната църква и българите през ХV-ХVIII в. С., 1997.
 • Цветкова, Б. Паметна битка на народите. С., 1979.
 • Цветкова, Б. Проучвания на градското стопанство през ХV-ХVI век. С., 1972.
 • Цветкова, Б. Хайдутството в българските земи през ХV-ХVIII век. С., 1971.

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история