history-of-christianity

Модул история История на християнството

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ““СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“”
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра “История на Византия и балканските народи”

ПРОГРАМА
по
История на християнството

ОКС: бакалавър
Специалност: Минало и съвремие на Югоизточна Европа
Форма на обучение: редовна
Хорариум: 30 часа р. о.
кредити: 1,5
Вид дисциплина: избираема
Лектор: проф. д-р Г. Бакалов

Анотация

Целта на курса е да разкрие появата и развитието на християнството като вероизповед в период на упадък на езическите религии. В едно с доктриналните и философски въпроси, курсът разглежда и формирането на Вселенската християнска църква, както и обособяването на двата основни центъра – Източната (православна) църква и Западната (римокатолическа) църква.
Курсът предлага и кратък анализ на основните библейски персонажи и събития.

Теми

 1. Увод в дисциплината История на религиите и в частност на изучаване на християнството.
 2. Критиците на християнството. Оснвовни критични направления от древността до наши дни. Представители. Съдържание на критиките по отношение историчността на Иисус Христос и Богочовешката Му същност.
 3. Исторически предпоставки за появата на християнството. Залезът и упадъкът на езическите политеистични религии. В търсене на нови пътища в богопознанието.
 4. Идеите на християнството. Източни култове и философии предпоставящи появата на християнството. Юдейският монотеизъм и проблемите на юдеохристиянството. Кумранските ръкописи и общината на есеите.
 5. Езическият свят в навечерието на християнската проповед. Противоречията между социалното устройство на полисите, империята и проповядваната религия. Преустройството от гражданство към поданство и от политеизъм към монотеизъм.
 6. Митофемите за Христос. Синкретично обобщение на по-типичните визии за личността на Христос.
 7. Иисус Христос. Проблемите около историчността и същността на създателя на християнската религия. Противоречията между каноничните текстове на Свещеното писание и апокрифната литература.
 8. Съдбата на ранното християнство. Проблемите около формирането на християнската вероизповед и пропагандата и сред юдейския и езическия свят.
 9. Християнството и неговата църква от официализацията до отделянето на църквите. От Петдесетница до Медиоланският едикт. Перипетиите около утвърждаването на новата религия. Отношението на римското общество и институции към християнството. Съюзът между църквата и държавата при Константин Велики и неговите приемници.
 10. Монашество. Рнното монашество в Египет, Сирия и палестина. Възникване на първите манастири и техните устави. Устройство на монашеския живот в Източната църква. Приобщаване на монашеството към структурите на църквата.
 11. Развитие на папската институция до началото на VІІ век. Ранният статут на Римската църква. Формиране на идеята за главенството на Римския първосвещеник. Римската катедра в системата на Вселенската църква. Папската институция до началото на VІІ век. Папството между варварите и константинопол. папа Григорий Велики.
 12. Западната църква ІХ – ХІ век. Предпоставки за разделението на църквата. великата схизма от гледище на Римската църква. Опити за преодоляване на догматично-каноничните различия и обединение на църквата.
 13. Епоха на иконоборски прения. Символиката в ранната църква. Иконоборци и иконопочитатели – политико-канонични съображения на страните. Отношения със Западната църква.
 14. Разколът в църквата. Великата схизма от 1054 г. Причини за различията между Източната и Западната църква след Медиоланския едикт. Фотианци и николаити. Спорове за св. Троица и обрядите в църквата. Великата схизма и съдбата на християнската църква след втората половина на ХІ век.
 15. Атон – Акрополът на православието. Възникване на светогорските манастири. Устройство на атноските обители.

Литература

 • История на религиите. Университетски курс лекции. Университетско издателство, С., 1999.
 • Т. Коев и Г. Бакалов, Въведение в християнството. Изд. Булвест, С., 1992.
 • Г. Бакалов и Т. Коев, Християнски справочник, Изд. Анубис, С., 2001.
 • Н. Шиваров и Сл. Вълчанов, Вечното в двото библейски завета, В. Търново, 1993.

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история