history-of-byzantium

Модул история История на Византия

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра “История на Византия и балканските народи”

ПРОГРАМА
по
История на Византия

ОКС: бакалавър
Специалност: “Минало и съвремие на Югоизточна Европа”
Форма на обучение: редовна
Хорариум: 90 часа 2+1; 2+1
кредити: 3+5,5
Вид дисциплина: задължителна
Лектор: проф. дин Христо Матанов

Анотация

Курсът от лекции е съставен тематично. Подбрани са най-типичните изяви от хилядолетния живот на византийската цивилизация в областта на културната и политиеската история, на ежедневието и духовния живот. Акцентът пада върху ранно- и средно-византийския период, когато империята е фактор в политиката на Югоизточна Европа и Леванта. Отделено е внимание и на последните десетилетия от историческото съществуване на Византия, както и на нейната култура, която я надживява и продължава да оказва въздействие върху регионалнитекултури на италианци, българи, сърби, влахо-молдовци и руси.
Основната задача на лекционния курс е не толкова да представи поредицаот факти и събития, колкото да създаде усещане за духа на византийската цивилизация.

Теми

 1. От Рим към Константинопол. Тетрархията.Управлението на Константин Велики (306-337). Религиозна политика. Арианският спор. Първият вселенски събор в Никея 325 г. Пренасянето на столицата 330 г.
 2. Империята и варварите – Великото преселение на народите. Император Валент (364-378) и войната с готите. Германският проблем при Теодосий I (378-395). Управлението на Теодосий II (408-450). Хунската заплаха.
 3. Църквата и ересите през първата половина на V в. Христологичните спорове. Несторианство и монофизитство. Халкедонският събор 451 г. Последици от разделението между ортодокси и монофизити.
 4. Епоха на имперско могъщество – управлението на император Юстиниан I (527-565). Юстиниановата реконкиста. Кодифициране на римското право. Религиозна и строителна политика. Бунтът „Ника“.
 5. Борби за оцеляване на византийската държава (610-711). Управлението на император Ираклий (610-641). Войната с Персия. Реформи и религиозна политика. Империята и арабите. Залезът на династията на Ираклеоните.
 6. Епоха на иконоборската криза (726-843). Византия при Лъв III (717-741) и Константин V (741-775). Развой и същност на иконоборското движение. Войни с араби и българи. Византия и Карл Велики. Възстановяване на иконопочитанието.
 7. Възход на Византия при Македонската династия. Василий I (867-886) и Лъв VI (886-912).
  Отношения с Римската църква. Правна кодификация. Византия и България. Борба срещу динатите и културен разцвет на византийския двор – Константин VII Багренородни (913-959) и Роман Лакапин (920-944). Епоха на завоевания – Никифор Фока (963-969) и Йоан Цимисхи (969-976). Pax Byzantina – апогеят на Византия при Василий II (976-1025).
 8. Византия при управлението на „цивилните императори“. Вътрешен и външен политически упадък. Великата схизма 1054 г. Византия и селджукските турци – Манцикерт 1071 г.
 9. Временно стабилизиране на империята – династията на Комнините. Алексий I (1081-1118). Норманската опасност. Втората тюрска вълна – печенеги, узи, кумани. Византия и Първият кръстоносен поход. Нови успехи при Йоан II (1118-1143) и Мануил I (1143-1180). Отношения със Сърбия и Унгария. Управление на Андроник I Комнин (1183-1185) и падане на династията.
 10. Четвъртият кръстоносен поход и превземането на Константинопол през 1204 г. Династията на Ангелите. Подготовка и развой на Четвъртия кръстоносен поход. Превземането на Константинопол. Латинската империя.
 11. Византия в изгнание (1204-1261). Възход и упадък на Епир. Никейската империя. Отвоюване на Константинопол и възстановяване на Византийската империя.
 12. Възстановяване на византийското могъщество при Михаил VIII Палеолог (1259-1282). Борба за отвоюване на старите византийски владения в Гърция и неутрализиране на западноевропейските планове за антивизантийска коалиция. Византия и папството – Лионската уния 1274 г. Отношения с Венеция и Генуа.
 13. Упадък и залез на Византийската империя. Андроник II (1282-1328). Стопанска и финансова криза. Епохата на гражданските войни. Сръбското господство на Балканите. Османското нахлуване на Балканския полуостров.
 14. Към гибел. Последните години на Византия. Обсадата и превземането на Константинопол 1453 г. Съдбата на победените и оцелелите.
 15. Византия след Византия. Византийското религиозно и културно наследство. Москва – Третият Рим.

Препоръчителна литература

 • Георги Острогорски – История на византийската държва.С., 1998
 • Георги Бакалов – Византия. С., 2006
 • Херберт Хунгер – Империя на ново средище. С., 2000
 • Димитри Оболенски – Византийската общност 500-1453., С. 2000
 • Стивън Рънсиман – Византийската теокрация. С., 2006
 • Стивън Рънсиман – Падането на Константинопол. С., 1971
 • Питър Браун – Светът на късната античност. С., 1999
 • Жилбер Дагрон – Императорът и свещеникът. С., 2006
 • Робърт Браунинг – Юстиниан и Теодора. С., 2008
 • Йоан Майендорф – Византийско богословие. С., 1996
 • Иван Божилов и кол. – Византийските василевси. С., 1997
 • Генадий Литаврин – Как са живели византийците. С., 1984

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история