mqsto

Assist. Prof. Dr. Teodor Dimitrov

History of Byzantium

Office Hours:
Wednesday 14.00-16.00 in room 32

Phone: 9308/ 343
E-mail: theodorr@abv.bg

Address:
Faculty of History
boulevard ”Tzar Osvoboditel”15
1504 Sofia, Bulgaria

Cirriculum Vitae

Born on  06.09.1983  in Vratsa

2002 – graduated from NGDEK “Constantine Cyril the Philosopher”.

2008 – MA in “Southeastern Europe“ at the Faculty of History, Sofia University

2009 – PhD student at the Department of „History of Byzantium and the Balkans“ at the Faculty of History, Sofia University.

since 2011 – Assistant Professor of History of Byzantium at the Department of History of Byzantium and the Balkans, in the Faculty of History, Sofia University „Sv. Kliment Ohridski“

Research interests

The role of the pandemic plague in the development of the early Byzantine society, Byzantine ritual and ideology, the history of Byzantine institutions and the ideological interaction between Byzantium and Sasanian Iran.

Selected publications

  • Наблюдения върху генезиса на византино-персийската политическа симбиоза. –Във: Византия в собствените и очи и в очите на другите. Състав. В. Вачкова, Цв.Степанов, А. Миланова. София, 2007, с. 59-77.
  • Le traite imaginairé (some observations on the origin of Byzantine-Persian political symbiosis). – Archaeologia Bulgarica, XI, 2007, 2, pp. 31-43.
  • Образът на гърците в творчеството на Петко Рачев Славейков. – История, 5/6, 2007, с. 13-23.
  • Стратегия на оцеляването (наблюдения върху развитието на ромейската политическа теория в епохата на Ираклий). – В: Omnia vincit amor. Юбилеен сборник на НГДЕК в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова. Състав. В. Вачкова и Цв. Степанов. София, 2008, с. 247-267.
  • Нищета, плъхове и чума (Към въпроса за санитарно-хигиенните условия в жилищата на ранновизантийския градски плебс). – Минало, 4, 2009, с. 48-56.
  • Някои бележки върху диаболизацията на Мехмед ІІ Фатих в „Турко-византийската история” на Дука от Фокея. – Анамнеза, 12, 2011, с. 57-77 (http://anamnesis.info/fonts/versiq.1.3/journal/flash_journal/broi12-T.Dimitrov/Teodor Dimitrov_statiya_br_1-2_2011.html).
  • QERAPEIA KAI PAIDEIA (Бележки върху един аспект от интерпретацията на „Юстиниановата чума” във Византия). – В: Годишник Collegium Historicum, Т. 1. София, 2011, с. 375-383.

Assoc. Prof. Dr. Naoum Kaytchev

Head of the Department of „History of Byzantium and the Balkans“ Modern Balkan History

Prof. Dr. habil. Ivan Ilchev

Contemporary Balkan History

Prof. Dr. habil. Christo Matanov

Medieval Balkan History / History of Byzantium

Assoc. Prof. Dr. habil. Ivan Parvev

Modern Balkan History

Assist. Prof. Dr. Maria Baramova

Modern Balkan History

Assist. Prof. Dr. Hristo Berov

Modern and Contemporary Balkan History

Assist. Prof. Dr. Teodor Dimitrov

History of Byzantium

Assist. Prof. Vasko Arnaudov

History of Byzantium

Assist. Prof. Joanna Bencheva

Medieval Balkan History