site

Prof. Dr. habil. Ivan Ilchev

Contemporary Balkan History

РЕКТОР НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - проф. Иван Илчев
Office Hours:
Tuesday 14.00-16.00 in room 32

Phone: 9308/ 343
E-mail: dolnouino@gmail.com

Address:
Faculty of History
15 Tzar Osvoboditel blvd.
1504 Sofia, Bulgaria

Curriculum Vitae

Born on June 25th, 1953 in Sofia

Secondary education in 114-th English Language High School in Sofia

Graduated in History (profile: “Modern and Contemporary General History”) from Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Assistant Professor in the Faculty of History at Sofia University “St. Kliment Ohridski” (1978)

Master of Arts in Historical Sciences (1981), “Bulgaria in the British Policy in the Balkans (1913 – 1918)”

Visiting professor at the Ohio State University, Columbus USA, and the University of Maryland, USA (1984 – 1986)

Associate Professor of Modern and Contemporary History of the Balkan Nations (1987)

Visiting Professor at the Woodrow Wilson Center, Washington, USA (1990 – 1991); University of Chiba, Japan (1999 – 2000)

Doctor of Historical Sciences (1993), “My Motherland – Right or Not! Foreign Political Propaganda of the Balkan Nations”

Professor of Modern and Contemporary History of the Balkan Nations (1995)

Member of the HAC (Higher Attestation Commission) – 1997-2002

Dean of the Faculty of History 2003-2007

Chairman of the Scientific Council of the Faculty of History – 2003 -2007

Rector of Sofia University “St. Kliment Ohridski” 2007-2015

Selected publications

Books

 • Докосвания до Америка /с Пламен Митев/. Фондация „Хемимонт“. С., 2003.
 • Най-значимите българи на ХХ век. /съавтор/. С., 2002.
 • La rose des Balkans. Histoire de la Bulgarie des origins a nos jours. Colibri, Sofia, 2002.
 • История на България. Профилирано обучение /съавтор/. Планета 3, С., 2002.
 • История на България. Учебник за 11-и клас на българските училища. /съавтор/. Планета 3, С., 2001.
 • По на Запад, най на Запад – Япония. Писма на един гайджин. Колибри. С., Colibri, 2001.
 • „Родината ми – права или не! Външнополитическата пропаганда на балканските на балканските народи, 1821-1923 г. С., 1995
 • Рекламата през Възраждането. С., 1995. Академично издателство „Марин Дринов“
 • България и Антантата през Първата световна война. С., 1990, с.319
 • Уинстън Чърчил и Балканите /с Георги Гунев/ С., 1989
 • Съставителство, редакторство, бележки
 • Глени М. Балканите 1804-1999. Рива, С., 2004 /истор. редакция, бележки/.
 • Балканският комитет във Великобритания /1903-1946/. С., 2003.
 • Източният въпрос, 1774-1923. /заедно с Борислав Гаврилов/. С., 1995, Университетско издателство.
 • В.Радославов. Дневни бележки, 1914-1916. С., 1993. Университетско издателство.
 • The Ethnic Situation in Bulgaria 1992. Sofia, Club 90 Publishers, 1993.
 • Кризата в историческото развитие. С., 1992
 • Ноел и Чарлс Бъкстон. Мисия на Балканите. С., 1987 /съставителство, предговор и коментар/
 • Н.П. Игнатиев. Записки /1875-1878/. С., 1986, с.848 /съставителство и бележки/
 • Джорджина М.Макензи, Аделина П.Ърби. Пътувания из славянските провинции на Европейска Турция. С., 1983, с.148 /съставителство и бележки/.
 • Публикации в списания и сборници
 • Грижата за телесната горница. В: Дойно Дойнов. 75 години наука, мъдрост и достойнство, събрани в един живот. С., 2004.
 • Българче да ТЕ наричам първа радост е за мене. В: Иронията на историка. В памет на историка и приятеля професор Милчо Лалков. С., 2004.
 • Die Kunst des unmöglichen. Propaganda und Mutationen des Bulgarienbildes in „Europa“ – Öffentlichkeit Ohne Tradition. Bulgariens Aufbruch in die Moderne. H. Heppner, R. Preshlenova (Hrsg.). Peter Lang, Frankfurt am Main, 2003.
 • Minorities in Bulgaria According to History Textbooks Used in Bulgarian Schools – Sudosteuropa Mitteilungen, 2003, 2, p. 66-79.
 • Турскосиньо и американско шарено. Прощъпулникът на американската дипломация – Български дипломатически преглед, 2002, 3, с. 95-99.
 • Защитата на българската кауза пред света – Балкански щрихи в европейското минало. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2001, с. 156-177.
 • Писма на един гайджин – Българска етнология, ХХVІ, 2000, 1.
 • Освобождението – ГСУ, Официален отдел, т. 3, С., 2000.
 • Един народ в движение. Доклади на френския дипломатически консул в България Жюл Шефер /1879 г./ – Известия на държавните архиви, т. 72, 1999, с. 179-226; т. 73, с. 212-279.
 • The Ethnic Relations in Bulgaria and the Structural Changes of Recent Years. – In: The Structural Changes in Eastern Europe after 1989. Budapest, 1997.
 • The Bulgarian Muslims /with D. Perry/ – The Muslims in Europe. Birmingham, Great Britain,1997.
 • Iakoruda, une ville-frontiere Bulgare sur la corde raide. – L’Europe et ses villes-frontieres. Interventions. Editions Complexe, Bruxelles, 1996, pp. 109-123.
 • Митът за Сан Стефанска България като „Свещена крава“ на българския национализъм – История, 1996, 1.
 • La science historique bulgare au cours des annaes 70 et 80. Histoire et pouvoir en Europe mediane. Sous la direction d’Antoine Mares. L’Harmattan,Paris, 1996, pp. 171-191.
 • How To Win Friends and How To Influence Those Around Us – International Conference On The Balkans. The Carnegie Report and the Balkans Today. S., RVR, 1996.
 • „The Muslims in Bulgaria,“ in Gerd Nonneman, Tim Niblock, and Bogdan Szajkowski, eds. Muslim Communities in the New Europe. Reading, Berkshire (UK): Ithaca Press, pp. 115-137.
 • Карнегиевата анкета на Балканите през 1913 – Македония. История и политическа съдба. Т. ІІ. Знание, 1996.
 • Митът за Санстефанска България като „свещена крава“ на българския патриотизъм – в.“Знаме“, г.VІ /ХХІ/, бр.17-18, март, 1995.
 • Организация на външнополитическата пропаганда на балканските страни през Първата световна война.- Български военен преглад, ІІІ, 1995, извънреден брой
 • „Другата война – България 1915-1918“, с.3-25. Същото загл. и на англ.език. 1996. Organization of the International Propaganda of the Balkan States During First World War – Bulgarian Military Review,1995.
 • Карнегиевата анкета на Балканите през лятото и есента на 1913 г.- Увод към „Карнегиевата анкета“, Изд. „Абагар“, Велико Търново, 1995, с.5-24.
 • My Country – Right or Wrong! The International Propaganda of the Balkan States, 1821-1923- Bulgarian Historical Review, 1995, № 3
 • Печатът и рекламата или къде рекламираше възрожденският българин – 150 години българска журналистика. Научни студии, статии, съобщения. С., 1994, с.35-59.
 • Bulgarian Ethnic Groups: Politics and Perceptions / with D.Perry/ – RFE/RL Research Report, Vol. 2, № 12, 19 March, p. 35-40

Assoc. Prof. Dr. Naoum Kaytchev

Head of the Department of „History of Byzantium and the Balkans“ Modern Balkan History

Prof. Dr. habil. Ivan Ilchev

Contemporary Balkan History

Prof. Dr. habil. Christo Matanov

Medieval Balkan History / History of Byzantium

Assoc. Prof. Dr. habil. Ivan Parvev

Modern Balkan History

Assist. Prof. Dr. Maria Baramova

Modern Balkan History

Assist. Prof. Dr. Hristo Berov

Modern and Contemporary Balkan History

Assist. Prof. Dr. Teodor Dimitrov

History of Byzantium

Assist. Prof. Vasko Arnaudov

History of Byzantium

Assist. Prof. Joanna Bencheva

Medieval Balkan History