site

Prof. Dr. habil. Christo Matanov

Medieval Balkan History / History of Byzantium

Office Hours:

Tuesday 14.00-16.00 in room 32

Phone: 9308/ 378
E-mail: chrmatanov@yahoo.de

Address:
Faculty of History
boulevard „Tzar Osvoboditel”15
1504 Sofia, Bulgaria

Curriculum Vitae

Born on July 5, 1952 in Harmanli

1971 Graduated from 114-th English Language High School

1978 graduated from the Faculty of History at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, profile – “History of Byzantium and the Balkans”

1978-1979 – Postgraduate specialization at the Faculty of History

1980-1982 – Fellow at the Institute for Balkan Studies at the Bulgarian Academy of Sciences. Dissertation entitled: “Problems of Political Development in the South-Western Balkans in the 14th Century”, defended successfully in 1983

1983-1987 – research associate at the Institute for Balkan Studies at the Bulgarian Academy of Sciences, part-time lecturer in the Faculty of History at Sofia University “Kliment Ohridski”

1985-1987 – teaching professor of Medieval History at the National School of Ancient Languages and Cultures

1987-1989 – part-time research associate at the Center for Slavic and Byzantine Studies “Ivan Duichev”

1989 – Senior Fellow at the Center for Slavic and Byzantine Studies “Ivan Duichev” and deputy director of the center

1993 – Associate Professor at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of History, Department of Byzantium and the Balkans” Lecture courses: Medieval Balkan history, Dubrovnik and the Balkans during the Middle Ages

1999 – defended his dissertation for Doctor of Historical Sciences

1999 – elected Professor

Administrative Positions: 

 • 1989-1993 – Vice-Director of the Center for Slavic and Byzantine Studies “Ivan Duichev”
 • April 1993 – October 1996 – Director of the Board of Religion in the Council of Ministers
 • 2004 – 2007 – Head of the Department of “History of Byzantium and the Balkans”, Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Specialization:

 • 1981, 1984, 1987 – one-month language course and specialization at the Aristotle University of Thessaloniki, Greece
 • October 1987 – February 1988 – Specialization in Dumbarton Oaks Centre for Byzantine Studies, Washington, USA
 • March 1991 – June 1992 – Specialization at the University of Cologne, Germany, as a scholarship student of the Alexander von Humboldt Foundation

Selected Publications

Books

 • Югозападните български земи през 14 в. С., Наука и изкуство, 1986.
 • От Галиполи до Лепанто. Европа, Балканите и османското нашествие (1354-1571 г.). С., Наука и изкуство, 1988 (в съавторство с Румяна Михнева). Второ изд. 1995 г.
 • Георги Сфранцес. Дневникът на един византийски велможа. Превод от гръцки и увод. С., 1996.
 • Княжеството на Драгаши. Към историята на Източна и Североизточна Македония в доосманската епоха. С., Гал-ико, 1997
 • Възникване и облик на Кюстендилски санджак през XV-XVI в. С. 2000, 195 стр. 9 таблици.
 • Средновековните Балкани. Исторически очерци. С. 2002, 564 стр.
 • Балкански хоризонти. История, общества, личности. Т. I. С., изд. Парадигма, 2004, 318 стр. карти и библиография

Collective monographs

 • Религиите и сектите.- В: България 20 век. С., АБВ Кооп и Труд.. С., 1999
 • Българите. Атлас. Съавторство. С., 2002.
 • История на българите. В съавторство с Г. Бкалов, Т. Коев и др. Изд. Труд, 2003.

Textbooks

 • Учебник по история за 8 клас.С., Свят-Наука, 1993, 1994, 1996 (в съавторство с Л. Станчев и Г. Сотиров)
 • История на България. Учебник за 11 кл. на НГДЕК. С., 1987.
 • Ръководство за подготовка на кандидат-студенти по история. С.,Булвест 2000,1993 (в съавторство с Т. Даков и Б. Бобев).
 • Текстове и документи по история на България. С., Булвест 2000,1993.
 • Книга по история за кандидат-студенти. С., Тилия, 1996.
 • История и цивилизация. Учебник за 11 кл. С. 2000-. Изд. Анубис.
 • Универсален справочник по история. Изд. Диоген. (под печат)

Publications in journals and collections

 • Parents serbes et byzantins du Tsar Ivan Alexandre.- Etudes Balkaniques, 4, 1980.
 • Le Mont Athos et les rapports politiques dans les Balkans durant la deuxieme moitie du 14-e siecle.- Etudes Balkaniques, 2, 1981.
 • Два малко използвани извора за българи в Епир и тесалия през 14 в..-Векове, 5, 1982.
 • Към въпроса за участието на българите в Черноменската битка Л 371 г./.- В: България и Балканите 681-1981. С., 1982.
 • Radoslav Hlapen- souverain feodale en Macedoine meridionale durant le troisieme quart du 14-e siecle.- Etudes Balkaniques, 1, 1984.
 • Contribution to the Political History of South-eastern Macedonia after the Battle of Chernomen.- Etudes Balkaniques, 2, 1986.
 • Кръстоносната идея в първия етап на османското нашествие /13 3 2-1402 г./.-Балканистика, 1, 1989.
 • Типологични аспекти на отношенията между османските завоеватели и балканските държави през 70-80-те години на 14 в.-В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи. Велико Търново, 1992.
 • The Phenomenon Thomas Preljubovic.- In: Praktika Diethnis Symposiou gia tou despotatou tis Epeirou. Arta, 1992.
 • Тимари, зиамети и хасове в Кюстендилски санджак през XVI в.- В: Проучвания в чест на професор Вера Мутафчиева. Amicitia. С., 2001, с. 271-282
 • Нови сведения за българи-роби от началото на XIV в., продавани на остров Крит. – В сборника: В памет на историка и приятеля проф. Милчо Лалков „Иронията на историка“. С., Универс. изд. Св. Кл. Охридски, 2004, стр. 64-69.
 • Състояние на енорийската структура и на манастирите в Кюстендилски санджак през 15-16 в. В: Образ и слово. Юбилеен сборник по случай 60-год. на проф. Аксиния Джурова. С., Унив. изд., 2004, стр. 177-188.
 • Чумни пандемии и история. „Юстиниановата чума“ и „Черната смърт“: два повратни периода в историята на средновековните Балкани..-В: Civitas humano-divina В чест на проф. Георги Бакалов. С., изд. Център за изследване на българите. 2004, стр. 339-347.

Assoc. Prof. Dr. Naoum Kaytchev

Head of the Department of „History of Byzantium and the Balkans“ Modern Balkan History

Prof. Dr. habil. Ivan Ilchev

Contemporary Balkan History

Prof. Dr. habil. Christo Matanov

Medieval Balkan History / History of Byzantium

Assoc. Prof. Dr. habil. Ivan Parvev

Modern Balkan History

Assist. Prof. Dr. Maria Baramova

Modern Balkan History

Assist. Prof. Dr. Hristo Berov

Modern and Contemporary Balkan History

Assist. Prof. Dr. Teodor Dimitrov

History of Byzantium

Assist. Prof. Vasko Arnaudov

History of Byzantium

Assist. Prof. Joanna Bencheva

Medieval Balkan History