economic-problems-of-the-countries-of-southeast-europe

Модул политология ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА СТРАНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА (1945 – 2000)

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра “История на Византия и балканските народи”

ПРОГРАМА
по
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА СТРАНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА (1945 – 2000)

ОКС: бакалавър
Специалност: „Минало и съвремие на Югоизточна Европа”
Форма на обучение: редовна
Хорариум: 45 л.
кредити: 6
Вид дисциплина: задължителна
Лектор: гл. ас. д-р Соня Вътева

Анотация

Предложеният курс има за цел да задълбочи познанията на студентите по проблеми, свързани с икономическото развитие и взаимоотношенията на балканските страни след Втората световна война в контекста на европейската история. Основната идея е, че без разкриване на историческото наследство в тази насока трудно могат да се разберат особеностите и динамиката на съвременното стопанско развитие и поведение на съответните страни.
Курсът включва 16 теми, които са градиво за размишление относно спецификата на догонващия тип развитие и проблемите на ефективното интегриране на по-слабо развити страни като балканските към европейската и световната икономика и политика. Специално внимание се обръща на изходните позиции на отделните балкански държави след края на световната война, както и в началото на прехода от планово социалистическо към пазарно стопанство през 90-те години. Направен е опит икономическите процеси и явления в Югоизточна Европа да бъдат разгледани в тяхната съвременна глобална перспектива. В този смисъл сравнителният анализ на натрупания опит би могъл да бъде отправна точка в търсенето на нови пътища за усъвършенстване на стопанската политика и интегрирането на балканските страни в общоевропейското икономическо и човешко пространство.
Особеност на методологията е проследяването на сравнително дълъг период от време, както и съчетаването на стопанско-историческия подход с икономическия анализ.

Теми

 1. Въведение в курса по проблемите на икономическото развитие на страните от Югоизточна Европа след 1945 г.: понятиен апарат, икономически показатели за оценяване на постиженията на отделните страни и проблеми на съпоставимостта; методология, периодизация, цели. – 1
 2. Страните от Югоизточна Европа в навечерието на Втората световна война: степен на икономическо развитие и социална структура на България, Румъния, Югославия, Гърция, Турция и Албания в края на 30-те години – сравнителен анализ; Особености на догонващия тип развитие на балканските страни. – 3
 3. Основите на мира в Европа след 1945 г.: социално-икономически и политически от Втората световна война; Студената война и разделението на световната икономика; Балканските държави в следвоенния европейски ред. – 3
 4. В търсене на нов път за стопанско развитие: преходът от капитализъм към социализъм в България, Румъния, Югославия и Албания; вътрешни и външнополитически фактори. – 3
 5. Социалистическо преустройство на българската икономика: възприемане на съветския модел; икономически реформи, постижения, проблеми. – 3
 6. Характерни черти на икономическото развитие на Румъния и Албания след 1945г.: специфики на социалистическото преустройство на техните стопанства. – 3
 7. ”Народнодемократична” Югославия: особености на югославския народностопански модел. – 3
 8. Основни насоки на икономическото развитие на Гърция и Турция след 1945г. – 3
 9. Икономическо сътрудничество на страните от Югоизточна Европа: предпоставки, етапи, успехи и противоречия, крайни резултати. – 3
 10. Икономически отношения на Гърция, Турция, България, Румъния и Югославия с Европейската общност. ЕИО и СИВ. – 3
 11. Преходът: изходни позиции на отделните страни в началото на прехода от държавно-планово стопанство към пазарна икономика; същност на стопанските реформи през 90-те години; продължителност, дълбочина и цена на “кризата на прехода”. – 3
 12. Преструктуриране на българската икономика през 90-те години. България и изграждането на обединена Европа в историческа перспектива. – 3
 13. Структурни реформи в румънската и албанската икономики през периода на преход към пазарна икономика. – 2
 14. Югославия: политически и икономическа криза и разпадане на държавата; стопански реформи в Сърбия – Черна гора. – 2
 15. Характерни черти на икономическото развитие на Гърция и Турция през 90-те години. – 3
 16. Икономически взаимоотношения между балканските страни през 90-те години: нови аспекти на регионалното политическо и икономическо сътрудничество; динамика на европейския интеграционен процес; условия и проблеми на бившите социалистически страни за пълноправно членство в ЕС. – 4

Литература

Препоръчана литература:

 • АВРАМОВ, Р. Стопанският ХХ век на България. С., ЦЛС, 2001.
 • АХМЕДОВ, А. Социално-икономически промени в турското общество /1935 – 1945/. – Балкански щрихи в европейското минало. С., 2001, 177 – 221.
 • БАЕВА, И. , Е. КАЛИНОВА. Българските преходи, 1939 – 2002. С., 2002.
 • БАЛКАНИТЕ след Втората световна война. Политически и икономически проблеми. С., 1980.
 • БЕРОВ, Л. Стопанска история. Икономическо развитие на света от древността до наши дни. С., 1996.
 • БЕРОВ, Л. Икономиката на България и бившите социалистически страни, 1989 – 1999. С., 1999.
 • ГЕРМАН ВАН ДЕР ВЕЕ. История мировой економики, 1945–1990. М., Наука, 1994
 • ДЖИЛЛОВ, Х. Економика Турции. М., 1971.
 • ЗЛАТЕВ, Зл. Проблеми на прехода от капитализма към социализма в България. С., 1982.
 • ЛАЛКОВ, М. Югославия, 1918 – 1992. Драматичният път на една държавна идея. С., 1999.
 • МАРЧЕВА, И. Българският път към Европа през втората половина на ХХ век. Социално-икономически щрихи. – Исторически преглед, кн. 5-6, 2000.
 • МИГЕВ, Вл. Колективизацията на българското село /1948 – 1958/. С., 1995.
 • НИКОВА, Е. Балканите и Европейската общност. С., БАН, 1992.
 • НИКОВА, Г. СИВ и България. С., 1989.
 • РОЗАЛИЕВ, Ю. Економическая история Турецкой республики. М., 1980.
 • ХРИСТАКУДИС, Ап. Балканската политика на Гърция през 90-те години. С., 1998.
 • ALDCROFT, D. The European Economy, 1914 – 1990. London, 1993.
 • ASSELAIN, J-Ch. Precis d’histoire europeenne, 19e – 20-e siecle. Paris, 2000.
 • AUGUSTINOS, G. (ed) Diverse Paths to Modernity in Southeastern Europe. N.Y. – Westport, London, 1991.
 • BEREND, Iv. , G. RANKI. The European Periphery and Industrialization. Budapest, 1982.
 • В. LORY. L’Europe balkanique de 1945 а nos jours. Paris, 1996.
 • GUANARIS, N. The Economies of the Balkan Countries. N.Y., 1982
 • THE ECONOMIC HISTORY of Eastern Europe, 1919 – 1975. V. 1 –2. Ed. by M. C. Kaser and E. A. Radice. Oxford, 1985.

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история