contemporary-islam

Модул политология Съвременният ислям

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра “История на Византия и балканските народи”

ПРОГРАМА
по
Съвременният ислям

ОКС: бакалавър
Специалност:  “Минало и съвремие на Югоизточна Европа”
Форма на обучение: редовна
Хорариум: 30 часа; 2+0
кредити: 4,5
Вид дисциплина: задължителна
Лектор: проф. д.ик.н. Владимир Стефанов Чуков

Теми

 • 1. Създаването на ислямската религия
 • 2. Разпространението на исляма на Балканския полуостров
 • 3. Основни ислямски политически и правни тенденции и школи
 • 4. Ханафитството – основна ислямска деноминация в Османската империя и на Балканите
 • 5. Етническа легитимация на политическия ислям. Доминация на етническата идентичност над религиозната принадлежност в балканската ислямска общност
 • 6. Мюсюлманска диаспора и мюсюлмански анклави на Балканите
 • 7. Светски етнически политически субекти на балканските мюсюлмани
 • 8. Съвременен ислямски радикализъм. Основни тенденции и политически субекти
 • 9. Салафитството в световен и балкански контекст. Класификация и основни представители
 • 10. Балканският политически ислям – част от евроисляма

Литература

 • 1. Съдбата на мюсюлманските общности на Балканите, МЦПМКВ, 8 тома
 • 2. Желязкова, А., Разпространението на исляма в западнобалканските земи под османска власт ХV – ХVІІІ век, 1990.
 • 3. Ислям и култура. Изследвания, Съставители Г. Лозанова, Л. Миков, 1999.
 • 4. Ислям. Краткий справочник, 1993.
 • 5. Ислям. Религия, общество, государство, 1984.
 • 6. Мюсюлманската култура по българските земи. Изследвания, Съставители Р. Градева и Св. Иванова, 1998.
 • 7. Пеев, Й., История и философия на една религия, 1984.
 • 8. Чуков, В., Зараждането на ислямската държавност, 1994.
 • 9. Чуков, В., В. Георгиев, Философия и теория на ислямската право, Лик, 1999.
 • 10. Чуков, Вл., Ислямскят фундаментализъм, Изток Запад, 2004.
 • 11. Чуков, Вл. Ал Кайда с перо и сабя, Изток Запад, 2007.
 • 12. Norris, H., Islam on the Balkans, ed. Frederic Denny, 2005.
 • 13. Kepel, J., Al Qaida dans les textes, Hachette, 2006.
 • 14. Kepel, J., The War for Muslim Minds: Islam and the West, McMillan, 2001.
 • 15. Roy, O., The Failure of Political Islam, Routledge, 1999.
 • 16. Fuller, G., The Future of Political Islam, Routledge, 2000.
 • 17. The Concise Encyclopedia of Islam, London, 1980.

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история