contacts

Контакти

Адрес:
София, България
бул. ”Цар Освободител” № 15
Централна сграда на СУ „”Св. Кл. Охридски”“ (Ректората), Южно крило, Исторически факултет
кабинет 25 А

Ръководител на катедра: доц. д-р Иван Първев
Телефон: 9308/ 378
E-mail: parvev@clio.uni-sofia.bg

Администратор: г-жа Ани Истаткова
Тел.: 9308/ 343
E-mail: aniistatkova@gmail.com

Администратор на сайта:
Е-mail: ppseesu@gmail.com

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история