balkans-in-the-years-of-the-cold-war

Модул политология Балканите в годините на “Студената война”

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра “История на Византия и балканските народи”

ПРОГРАМА
по
Балканите в годините на “Студената война”

ОКС: бакалавър
Специалност: “Минало и съвремие на Югоизточна Европа”
Форма на обучение: редовна
Хорариум: 30 часа
кредити: 4,5
Вид дисциплина: задължителна
Лектор: доц. д-р Костадин Грозев

Анотация

Курсът покрива основните тенденции в международните отношения на Балканите в годините на “студената война” /1945-1990/. Дипломатическите, стратегическите и идеологическите конфликти между двете супер сили ще оформят разката за изучаване на локарлните и регионални аспекти на глобалната конфронтация. Курсът ще разисква историческия фон и регионалните особености на съветско-американския антагонизъм; структурата на международните отношения в региона като преден фронт на конронтацията между НАТО и варшавския договор; динамиката на “студената война” и нейното влияние над дипломацията в региона; управлението и решаването на вътрешните, политическите, икономическите и етнически конфликти от гледна точка на международната дипломация. На базата на наскоро разсекретени документи ще бъдат анализирани регионалните аспекти на основните кризи на “студената война” /напр. Унгария и Суец през 1956 г., Кубинската криза от 1962 г., Пражката пролет от 1968 г. и нейните последствия и т. нат./

Теми

 1. Втората световна война и нейното отражение на Балканите: новият геополитически баланс и началото на Студената война (1944-1947).
 2. Началната фаза на Студената война (1947-1955): Гражданската война в Гърция, Доктрината Труман, Планът Маршал и отражението им върху регионалните аспекти на международните отношения.
 3. Народните демокрации на Балканите и установяването на съветската политическа и социално-икономическа система. Конфликтът КПСС-ЮКП от 1948 и неговата роля за еволюцията на политическите режими в региона.
 4. НАТО срещу Варшавския договор на Балканите през 50-те и 60-те години. Големите кризи на студената война (Берлинската, Унгарската, Сеуцката, Карибската и Чехословашската) и техните регионални асекти.
 5. Гърция и Турция – съюзници в рамките на НАТО и регионални съперници за надмощие в югоизточния фланг на Студената война. Политически режими, роля на военните и нарастване на напрежението в рамките на алианса (1955-1980). Кипърският проблем.
 6. Дисидентството в Източния блок и регионалните аспекти в еволюцията на модела на социализма – Югославия, Албаниая, Румъния и България (1956-1989)
 7. Балканите и Хелзинкския процес (1975-1989)
 8. Характеристика на съперничеството между свръдържавите на Балканите и края на Студената война в края на 80-те години. Преустрайството в СССР като прелюдия на рухването на Берлинската стена.
 9. Краят на Студената война и нейните последици на Балканите – новите политически реалности на Балканите, нарастване на междуетническото напрежение и националистическите тенденции, засилване на регионалната нестабилност.
 10. Разпадането на Югославската федерация като пример за новата геополитика в региона след края на Студената война.

Литература

 • Бояджиева, Н. САЩ и конфликтът в Босна и Херцеговина (1989-1995), София, 2000
 • Иелавич, Б. История на югославските народи, София, 2000
 • Лалков, М. Югославия (1918-1992). Драматичният път на една държавна идея, София, 1999
 • Allin, D. Cold War Illusions: America, Europe, and Soviet Power, 1969-1989, NY, 1995.
 • Ambrose, S. Rise to Globalism: American Foreign Policy Since 1938, NY, 1985.
 • Aron, R. The Imperial Republic: The United States and the World, 1945-1973, Lanham, MD, 1982.
 • Barker, E. British Policy in South-East Europe in the Second World War, NY, 1976.
 • Brown, J. F. Eastern Europe and the Communist Rule. Durham and London, 1988.
 • Brown, S. The Faces of Power: Constancy and Change in United States Foreign Policy from Truman to Reagan, NY, 1983.
 • Cohen, W. America in the Age of Soviet Power, 1945-1991, NY, 1993.
 • Crampton, R. J. Eastern Europe in the Twentieth Century. London and New York, 1995.
 • Feste, K. Expanding the Frontiers: Superpower Intervention in the Cold War, NY, 1992.
 • Gaddis, J. The United States and the End of the Cold War: Implications, Reconsiderations, Provocations, NY, 1992.
 • Gaddis, John, We Now Know: Rethinking Cold War History, NY, 1997.
 • Hogan, Michael, ed., The End of the Cold War: Its Meaning and Implications, NY, 1992.
 • LaFeber, Walter, America, Russia, and the Cold War, 1945-1996, 8th ed., NY, 1997.
 • Pach, Chester, Arming the Free World: The Origins of the United States Military Assistance Program, 1945-1950, Chapel Hill, 1991.
 • Paterson, Thomas, Soviet-American Confrontation: Postwar Reconstruction and the Origins of the Cold War, Baltimore, 1973.
 • Richter, Heinz. British Intervention in Greece: From Varkiza to Civil War. Merlin, 1986
 • Rothschild, Joseph. Return to Diversity. A Political History of East Central Europe Since World War II. Oxford, 1989.
 • Theoharis, Athan, The Yalta Myths: An Issue in U.S. Politics, 1945-1955, Columbia, MO, 1970.
 • Walker, Martin, The Cold War: A History, NY, 1994.
 • Zotos, Stephanos. Greece: The Struggle for Freedom. New York, 1967

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история