private

Балканите и НАТО – военно стратегически аспекти

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра “История на Византия и балканските народи”

ПРОГРАМА
по
Балканите и НАТО– военнополитически и военностратегически аспекти

ОКС: бакалавър
Специалност:“Минало и съвремие на Югоизточна Европа”
Форма на обучение: редовна
Хорариум: 30 часа
кредити: 1
Вид дисциплина: избираема
Лектор: доц. д-р Й. Баев

Анотация

 • Лекционният курс предоставя обобщена и специализирана информация за възникването, еволюцията, проблемите и перспективите на развитие на НАТО, за политиката и стратегическите концепции на Алианса в района на Балканите. Основна цел на интердисциплинарния курс е да даде базисни понятия и знания за системата на международна и регионална сигурност, методологията на военностратегическия анализ в кризисни региони, механизмите и инструментариума на евроатлантическите структури за сигурност и ролята им за интегрирането на страните от Югоизточна Европа в европейското и евроатлантическото пространство.
 • Структурата на преподаване на дисциплината е съобразена с нейния обем, обхват и цели:
  50% от общото време на подготовка обхваща лекционният курс;
  25% самостоятелна работа с литературни и информационни източници;
  10% за подготовка на есе/реферат;
  5% допълнителни консултации с преподавателя;
  10% оценяване на резултатите
 • От студентите се очаква да участват активно в дискусиите, да проявят способност самостоятелно да ползват и анализират препоръчаната им литература и информационни източници и да представят есе/реферат в размер приблизително от 5-8 стр. по конкретно избрана тема, утвърдена от преподавателя.

Теми

Лекции:

 1. Създаване и развитие на НАТО в годините на Студената война
 2. Присъединяване на Турция и Гърция към Алианса
 3. Югославия и НАТО. Военни аспекти на Балканския пакт
 4. Сравнителни разузнавателни анализи за отбранителната мощ и военностратегическите намерения на НАТО и Варшавския пакт в Югоизточна Европа
 5. Кипърската криза, турско – гръцките отношения и НАТО
  Хелзинкският процес, преговорите за контрол над въоръженията в Централна Европа и Балканите
 6. Югокризата и НАТО
 7. Стратегически концепции, трансформация и разширяване на НАТО в годините след края на Студената война
 8. Мироподдържащи мисии на НАТО на Балканите
 9. Участие на България в мироопазващи мисии на НАТО и ЕС
 10. Перспективи за разширяване на Алианса на Балканите и регионални инициативи за военнополитическо сътрудничество в Югоизточна Европа и разширения Черноморски регион

Б.Семинари:

 • Стратегически документи на НАТО / НАТО на Балканите: работа с новоразсекретени документални и интерактивни материали от Архива на НАТО в Брюксел и някои национални архиви

В. Формата на контрол е: изпит/тест

 • Контрол на знанията и уменията ще се извършва с разработване на есе/реферат по темите за дискусии. Дисциплината завършва с устен изпит или тест. Крайната оценка се формира от оценката на представено есе/реферат, отговорите на въпросите на устния изпит или писмен тест като средно аритметично.

Литература и помощни средства

Основна литература:

 • НАТО. Справочник, Brussels 2001
 • НАТО на Балканите: CD Интерактивен документален сборник, София 2001
 • Gregory Pedlow /Ed./, NATO Strategy Documents. 1949-1969, (Brussels, 1999)
 • Рачев, Валери, Баев, Йордан и др. Национална и международна сигурност,София 2005
 • Баев, Йордан, „Северноатлантическата общност и „югокризата”, Информационен бюлетин на МО, София, 1993, № 3
 • Баев, Йордан, „Стратегията на НАТО на Балканите. 1949-1969, Военноисторически сборник, 1999, № 6
 • Баев, Йордан, „Първото разширяване на НАТО: Балканите”, Международни отношения, 2001, № 3
 • Баев, Йордан, „Български разузнавателни анализи за военноморската мощ на НАТО в Източното Средиземноморие. 1955-1975, Годишник на Военноморския музей, Варна, 2001, т. 1
 • Баев, Йордан, „55 години НАТО: продължаващото разширяване на съюза”, Военноисторически сборник, 2004, № 2
 • Йончев, Димитър и др. Балканите и НАТО заедно срещу тероризма, София 2004

Допълнителна литература:

 • 1. Couloumbis, Theodore; Tozun Bachcheli; Patricia Carley, Greek-Turkish Relations and US Foreign Policy, Washington, 1997
 • 2. Kaplan, Lawrence, The Long Entanglement: NATO’s First Fifty Years, Westport, 1999
 • 3. Mastny, Vojtech; Malcolm Byrne, A Cardboard Castle? An Inside History of the Warsaw Pact. 1955-1991, New York, 2005
 • 4. Papacosma, Victor; Sean Kay; Mark Rubin /Eds./, NATO After Fifty Years, Wilmington, 2001
 • 5. Schmidt, Gustav /Ed./, A History of NATO. The First Fifty Years, Vol. 1-3, London, 2001

Е. Помощни средства:

 • В качеството на допълнителни учебни пособия се използват мултимедийни филми, интерактивни презентации и електронни публикации, предоставени от НАТО, Консорциума на отбранителните академии и центрове за изследване на сигурността към „Партньорство за мир” (Гармиш Партенкирхен) и материали от специализираната международна електронна мрежа по проблемите на международната и регионална сигурност – ISN (Цюрих). Допълнителните пособия се предоставят на студентите в електронен CD или DVD формат.

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история