balkan-nations-in-ancient-times

Модул история Балканските народи през древността

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра “История на Византия и балканските народи”

ПРОГРАМА
по
БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ ПРЕЗ ДРЕВНОСТТА

ОКС: бакалавър
Специалност: “Минало и съвремие на Югоизточна Европа”
Форма на обучение: редовна
Хорариум: 30 часа
кредити: 2,5
Вид дисциплина: задължителна
Лектор: ст. ас. Юлия Милчева Цветкова

Анотация

Лекционнииият курс представлява въведение в проблемите на историята на балканските народи през античността, обхващайки периода от късната бронзова епоха до късната античност (края на ІІ хил пр. Хр. – 4 в. сл. Хр.). Акцентът пада върху етногенетичните процеси на Балканите в древността и формирането на етническите общности на гърци, македони, пеони, траки, илири, гети, даки. Особено внимание е отделено на развитието на държавнополитическите модели при различните балкански народи, на културните контакти и взаимопрониквания, както и интегрирането на периферните общества в гръцкия и римския свят.

Теми

 1. Въведение в старата история на Балканския полуостров. Проблеми на изворознанието и историографията за историята на древните балкански общества. – 2 ч.
 2. Произход и етногенезис на балканските народи. Етнодемографско състояние на Балканския полуостров през І хил. пр. Хр. – 2 ч.
 3. Социално-политическа структура на древна Елада. Формиране и развитие на гръцкия полис. Роля на надполисните обединения. – 4 ч.
 4. Социално-политическа структура на илирийските, македонски и пеонски племената. Държавни образувания на пеоните. Илирийското царство. Създаване и развитие на македонската държава при династията на Аргеадите. – 4 ч.
 5. История на древна Тракия. Социално-политическа структура на тракийските племена. Създаване и развитие на Одриската държава. – 4 ч.
 6. Държавни образувания на гети и на даки. Социална структура и политическа организация на севернотракийските племена. – 2 ч.
 7. Политически взаимоотношения на Балканите през V в. пр. Хр. Балканските народи в периода на Гръкоперсийските и Пелопонеската война. – 2 ч.
 8. Политически взаимоотношения на Балканите през IV в. пр. Хр. Завоеванията на Филип ІІ и Александър ІІІ Велики. – 2 ч.
 9. Балканският полуостров през елинистическата епоха. Балканските народи в системата на елинистическите държави. – 2 ч.
 10. Римското завладяване на Балканите. Етапи на римската балканска политика. Отношения на балканските владетели с римската власт. – 2 ч.
 11. Балканските земи в системата на Римската империя. Установяване на римската власт. Административна организация на балканските провинции. – 2 ч.
 12. Културни взаимодействия и взаимопрониквания на древните балкански народи. Процеси на грецизация и романизация. – 2 ч.

Литература

 • Андреев, Ю. В. Раннегреческий полис. Гомеровский период. Ленинград 1976.
 • Ботева, Д., Долна Мизия и Тракия в римската имперска система (193-217/218 г. сл. Хр.). София 1997.
 • Ботева-Боянова, Д., Проблеми на тракийската история и култура. София 2000.
 • Бошнаков, К. Тракийска древност. Исторически очерци. София 2000.
 • Велков, В., Градът в Тракия и Дакия през късната античност (IV-VI в.). София 1959.
 • Гаврил Кацаров. Избрани съчинения, т. I. София 2001 (Университетска библиотека, 390).
 • Георгиев, Вл., Траките и техният език. София 1977.
 • Данов, Хр., Древна Тракия. София 1969.
 • Делев, П., Лизимах. София 2004 (Университетска библиотека, 435).
 • Дечев, Д., Кацаров, Г. (съст.) Извори за старата история и география на Тракия и Македония. София 1949.
 • Димитрова, С., Държавата на Буребиста – етнокултурни и политически взаимоотношения (ок. 60- ок. 42 г. пр. Хр.). (автореферат на дис.) София 2004 .
 • Домарадски, М., Келтите на Балканския полуостров (IV-I в. пр. н. е.). София 1984.
 • Жигунин, В.А., История международных отношений в эллинистическом мире. Казань 1980.
 • Иванов, Р. Долнодунавската отбранителна система между Дортикум и Дурусторум от Август до Маврикий. София 1999.
 • История на Добруджа.Том 1. Праистория и антична история на Добруджа. София 1984.
 • Йорданов, К. Политическите взаимоотношения между Македония и тракийските държави (359-281 пр. Хр.). София 1998.
 • Кацаров, Г., Пеония. Принос към старата етнография и история на Македония. София 1921.
 • Кацаров, Г., Цар Филип II Македонски. История на Македония до 336 г. пр. Хр. София 1922.
 • Петрова, Е., Паjониjа во II и I милениум пред н. е. Скопjе 1999.
 • Попов, Д., Древна Гърция. София 1999.
 • Попов, Д., Древен Рим. София 2002.
 • Попов, Д., Тракология. София 1999.
 • Попов, Хр., Урбанизация във вътрешните райони на Тракия и Илирия през VI- I в. пр. Хр. София 2002.
 • Порожанов, К., Общество и държавност у траките, средата на II – началото на I хил. пр. Хр. (в контекста на палеобалкано-западномалоазийската общност). София 1998.
 • Спиридонов, Т., Тракийският етнос: проблеми на формирането и развитието. София 1991.
 • Тачева, М. Власт и социум в римска Тракия и Мизия. Част І-ІІ. София 2000-2004.
 • Тачева, М. История на българските земи в древността през елинистическата и римската епоха. София 19972.
 • Фол, Ал., Демографска и социална структура в древна Тракия. София 1970.
 • Фол, Ал., Политическа история на траките. София 1972.
 • Фол, Ал., История на българските земи в древността. София 19972.
 • Фол, Ал., Спиридонов, Т., Историческа география на тракийските племена. София 1983.
 • Archibald, S., The Odrysian Kingdom of Thrace. Orpheus unmasked. Oxford 1998.
 • Cambridge Ancient History, vol. III, 1. The prehistory of the Balkans, the Middle East and the Aegean world, 10th to 8th centuries B.C., ed. by J.Boardman, I.E.S.Edwards u.a., Cambridge 1982.
 • Cambridge Ancient History, vol. VIII. Rome and the Mediterranean to 133 B.C., ed. by F.W.Walbank, A.E.Astin, M.W.Frederiksen and R. M.Ogilvie, Cambridge 1989.
 • Casson, S., Macedonia, Thrace and Illyria. Their Relations to Greece from the Earliest Times down to the Time of Philip, Son of Amyntas. Oxford 1926.
 • Crisan, J. H., Burebista and His Time. Bucarest 1978.
 • Hall J. M., Ethnik Identity in Greek Antiquity, Cambridge 1997
 • Hammond, N.G.L., Griffith, G.T.: A History of Macedonia II. 550-336 B.C., Oxford 1979.
 • Hammond, N.G.L., The Macedonian State. The Origins, Institutions and History, Oxford 1989.
 • Hammond, N.G.L., The kingdoms in Illyria circa 400-167 B.C., BSA 61, 1966, 239-253.
 • Papazoglu, F., The Central Balkan Tribes in pre-roman times. Tribali. Autariatae, Dardanians, Scordisci and Moesians. Amsterdam 1978.
 • Wilkes, J., The Illyrians, Oxford 1993.
 • Welwei K.-W., Die griechische Polis. Verfassung und Gesellschaft in archaischer und klassischer Zeit, Stuttgart 19982.

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история