Горещи новини

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2014/2015 г.

_________________________________________________________

Студентите от ІІІ курс в срок до 26 септември 2014 г. да изпратят на е-mail:aniistatkova@gmail.com

Заявления за изучаване на балкански език. Изброяват се двата езика, които не сте учили и задължително се вписва бал от І и ІІ курс, без факултативните дисциплини(само задължителни и задължителноизбираеми). Заявлението може да изтеглите тук .

Студентите от ІV курс е необходимо да изберат една от предложените избираеми дисциплини:

  • Европа и Балканите – идеология и геополитика
  • Малцинствени проблеми на Балканите

Моля да пишете на е-mail: aniistatkova@gmail.com в срок до 26 септември. Групи се сформират при 6 желаещи. Веднъж избрана избираемата дисциплина става задължителна!

доц. дин Иван Първев

Ръководител на катедра „ИСТОРИЯ НА ВИЗАНТИЯ И БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ“ Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

РЕКТОР НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

проф. дин Георги Даскалов

Нова и съвременна балканска история

проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012)

История на Византия

гл.ас. д-р Наум Кайчев

Нова балканска история

гл.ас. Васко Арнаудов

История на Византия

гл.ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история

гл. ас. Димитър Григоров

Съвременна балканска история

гл. ас. Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия