Горещи новини

_________________________________________________________

Студентите от специалност „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“ и тези от магистърските програми „Европейски Югоизток“ и „Балканите и Русия (история, политика, култура), които ще се явяват на  Държавен изпит на 9 септември 2014 г., трябва да депозират в катедрата или на научните си ръководители своите работи в срок до 1 септември 2014 г. ( 2 копия на хъртия и един диск). Защитата ще се проведе в ауд. 37 от 9 часа.

_________________________________________________________

График на поправителната изпитна сесия на уч. 2013/2014 г.

_________________________________________________________

Излезе от печат сборникът с материали от научната конференция „Власт и влияние  в Югоизточна Европа, ХVI-ХIХ в.“

Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev, Vania Racheva (Eds.)
Power and Influence in South-Eastern Europe, 16th-19th century
Reihe: Geschichte: Forschung und Wissenschaft
Bd. 38, 2013, 464 S., ISBN 978-3-643-90331-0

If a power wishes to subdue a region, what can it do? Order its armies to annex it? Carve up the region into parts that are subsequently ruled by different great powers, or create new principalities as a tool for indirect power influence? Why not use ideology and economic strength to rule that same region instead?

The volume demonstrates how the European powers of the 16 th – 19 th centuries oscillate between these different stances in their attitude towards the Balkans, at the same time leaving enough space for the smaller regional players – states and individuals alike – to exercise their local power and influence.
Съдържание / Content

_________________________________________________________

доц. дин Иван Първев

Ръководител на катедра „ИСТОРИЯ НА ВИЗАНТИЯ И БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ“ Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

РЕКТОР НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

проф. дин Георги Даскалов

Нова и съвременна балканска история

проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012)

История на Византия

гл.ас. д-р Наум Кайчев

Нова балканска история

гл.ас. Васко Арнаудов

История на Византия

гл.ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история

гл. ас. Димитър Григоров

Съвременна балканска история

гл. ас. Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия